Edenredin kumppaniportaalin käyttöehdot 17.5.2024 alkaen

Nämä Edenred-Kumppaniportaalin käyttöehdot tulevat voimaan, kun Palveluntarjoaja rekisteröityy ensimmäistä kertaa Edenred-Kumppaniportaalin käyttäjäksi.

1. Määritelmät

’Palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan yritystä tai yrittäjää, joka on tehnyt Sopimuksen Edenredin kanssa.

’Edenred Hammashoito’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred-ratkaisua mukaan lukien MyEdenred Mobiilia, jonka Edenred -konserniin kuuluva yhtiö PrePay Technologies Ltd on laskenut liikkeelle MasterCard International Incorporatedin myöntämällä lisenssillä. Edenred hallinnoi Edenred Hammashoito -ratkaisua, joka on voimassa Suomessa ja jota voidaan käyttää vain hammashoitopalveluiden ostamiseen Edenred Hammashoito -ratkaisun hyväksyviltä rajattuun verkostoon kuuluvilta Palveluntarjoajilta. Edenred Hammashoito on virtuaalinen kortti.   

 ’Edenred Hieronta’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred-ratkaisua mukaan lukien MyEdenred Mobiilia, jonka Edenred -konserniin kuuluva yhtiö PrePay Technologies Ltd on laskenut liikkeelle MasterCard International Incorporatedin myöntämällä lisenssillä. Edenred hallinnoi Edenred Hieronta -ratkaisua, joka on voimassa Suomessa ja jota voidaan käyttää vain hierontapalveluiden ostamiseen Edenred Hieronta -ratkaisun hyväksyviltä rajattuun verkostoon kuuluvilta Palveluntarjoajilta. Edenred Hieronta on virtuaalinen kortti.   

 ’Edenred Lounari’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred-ratkaisua tai Arvoseteliä, joka on voimassa Suomessa ja jota voidaan käyttää vain ateriavalmisteiden ostamiseen rajattuun ruokailupaikkojen verkostoon kuuluvissa ravintoloissa, kahviloissa ja muissa aterioita tarjoavissa paikoissa Palveluntarjoajilla, jotka hyväksyvät Edenred Lounari -ratkaisuja. ’Edenred -kortti’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred-ratkaisua, joka yhdistää Edenred Lounas ja Edenred Virike -ratkaisujen ominaisuudet. 

’Edenred Mobiili’ tarkoittaa kaikkia mobiilisovellus ja/tai Internet -pohjaisia Edenred-ratkaisuja. 

’Edenred-ratkaisu tai Edenred-ratkaisut’ tarkoittavat kaikkia nykyisiä ja tulevia Edenredin liikkeelle laskemia ja/tai hallinnoimia ennakkoon- ja jälkikäteen maksettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu Edunsaajan ateria-, liikunta- ja/tai kulttuuripalveluiden, hieronta-, hammashoito- ja/tai työsuhdematkaan liittyvän edun maksamiseen.  Edenred-ratkaisuja voidaan käyttää ainoastaan Palveluntarjoajien käyttöpaikoissa sellaisten tuotteiden ja palveluiden ostamiseen, jotka määritellään Edenred-ratkaisujen sopimus- ja käyttöehdoissa. Edenred-ratkaisut ovat Kohdennettuja maksuvälineitä.  

’Edenred Työmatka’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred-ratkaisua, jonka Edenred-konserniin kuuluva yhtiö PrePay Technologies Ltd on laskenut liikkeelle MasterCard International Incorporatedin myöntämällä lisenssillä. Edenred hallinnoi Edenred Työmatka -ratkaisua, joka on voimassa Suomessa ja jota voidaan käyttää vain työsuhdematkapalveluiden ostamiseen Edenred Työmatka -ratkaisun hyväksyviltä rajattuun verkostoon kuuluvilta Palveluntarjoajilta. ’Edenred Työmatka’ voi olla fyysinen tai virtuaalinen kortti.  

’Edenred Virike ja Edenred Virike -arvoseteli’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred -ratkaisua, joka on voimassa Suomessa ja jota voidaan käyttää vain liikunta- ja kulttuuripalveluiden ostamiseen Edenred Virike -ratkaisun hyväksyviltä rajattuun verkostoon kuuluvilta palveluntarjoajilta. 

’Korteilla’ tarkoitetaan kaikkia Edenredin korttimuotoisia ratkaisuja, joita Sopimus koskee. 

’Arvoseteleillä’ tarkoitetaan kaikkia setelimuotoisia Edenred-ratkaisuja, joita Sopimus koskee. 

’Mobiilimaksuilla ’ tarkoitetaan kaikkia mobiilisovellus- ja/tai internet -pohjaisia Edenred-ratkaisuja, joita Sopimus koskee. 

’Kumppani-portaalilla tai Internet-palvelulla’ tarkoitetaan mitä tahansa Edenredin tarjoamaa sovellusta tai palvelua, jonka avulla Palveluntarjoaja voi saada tietoa vastaanottamistaan Edenredin liikkeelle laskemista Edenred-ratkaisuista ja/tai Lisäpalveluista. 

’ Käyttöpaikan valinta -työkalulla’ tarkoitetaan digitaalista työkalua, jossa Asiakas valitsee ja määrittelee ne Palveluntarjoajat, joiden kanssa solmivat sopimuksen Hieronta ja Hammashoidon palveluiden tuottamiseksi Asiakkaiden työntekijöille Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. 

2. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot hyväksymällä henkilö saa käyttöoikeudet Edenred Kumppani-portaaliin, jossa Palveluntarjoajan yrityksen laillinen edustaja voi luoda sopimuksen Edenred Finland Oy:n kanssa ja/tai Edenredin verkoston jäsenenä kirjautua palvelun käyttäjäksi. 

Edenred Finland Oy:n vahvistaman sopimuksen ja/tai Edenredin verkostoon kuuluvan Palveluntarjoajan rekisteröityminen mahdollistaa automaattisesti Edenred-ratkaisujen vastaanottamisen, sekä mahdollisten Edenredin tarjoamien lisäpalveluiden käytön ja tilaamisen. 

3. Käyttäjätunnus ja salasana

Palveluntarjoaja on yksin vastuussa Kumppani-portaalin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttämisestä ja salassapidosta. Käyttäjätunnus ja salasana ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä niitä tule luovuttaa kolmansille osapuolille. Palveluntarjoaja vastaa käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä ja niiden perusteella tehdyistä muutoksista siihen saakka, kunnes Edenredille esitetään pyyntö pääsyn estämisestä käyttäjätilille. 

Palveluntarjoajan tulee välittömästi ilmoittaa Edenredille jos Palveluntarjoaja huomaa, että hänen käyttäjätililleen on kirjauduttu luvattomasti, jos käyttäjätunnus tai salasana on päätynyt kolmannen osapuolen tietoon tai kadonnut tai ne on jostain muusta syystä vaihdettava tai suljettava. 

Edenredillä on oikeus poistaa Palveluntarjoajan käyttäjätili ilman erillistä varoitusta, jos Edenredillä on perusteltua syytä epäillä, että tiliä käytetään väärin. 

4. Edenred mobiilin hyväksymispalvelu

Palveluntarjoaja sitoutuu käsittelemään vastaanottamansa Mobiilimaksut Verkkosivustolla julkaistujen Mobiilimaksua käsittelevien ohjeiden mukaisesti. Mobiilimaksutapahtumat käsittelee ja varmentaa Edenred-konserniin kuuluva yhtiö PrePay Solutions Ltd (”PPS”). 

Yritys tarvitsee Edenred Mobiili -tapahtumien käsittelyyn ja seurantaan toimivan internet-yhteyden. Mobiilimaksujen seuranta tapahtuu kirjautumalla Internet-palveluun. 

Edenred Mobiili -ratkaisuun rakennetut turvaelementit estävät väärinkäytöksiä, vastuu turvaelementtien oikeellisuuden tarkistuksesta on ostotilanteessa palveluntarjoajalla. 

Edenred tilittää vastaanotetut Mobiilimaksut Palveluntarjoajalle voimassa olevan tilitysaikataulun mukaisesti. Voimassa oleva tilitysaikataulu julkaistaan Internet-palvelussa tai erikseen Verkkosivustolla. Edenredillä on oikeus pidättäytyä Palveluntarjoajalle tehtävistä tilityksistä ohjeiden vastaisesti käsiteltyjen tai palveluntarjoajan huolimattomuudesta johtuvista kirjaamattomien Edenred Mobiili -tapahtumien tilityksistä. 

Edenred vähentää tilityksestä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen palvelupalkkion. Voimassa oleva palveluhinnasto julkaistaan Verkkosivustolla. Palvelupalkkiot voivat vaihdella Edenred-ratkaisusta riippuen. Muut mahdolliset maksut ja palkkiot, maksuehdot ja laskutusehdot määritetään Verkkosivustolla tai erikseen kirjallisesti. 

5. Käyttörajoitukset

Edenredillä on oikeus milloin tahansa tilapäisesti rajoittaa Verkkopalvelun käyttöä tai estää se pysyvästi, jos Edenredillä on perusteltu syy epäillä, että Palveluntarjoaja käyttää palvelua ehtojen vastaisesti. 

6. Päivitys ja ylläpito

Edenredillä on oikeus keskeyttää palvelun käyttö, ilman vahingonkorvausvelvollisuutta Palveluntarjoajalle, jos se on tarpeellista palvelun huoltamisen, korjaamisen tai kehittämisen takia taikka jos keskeytykselle on muu perusteltu syy. Edenred ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan palvelunkeskeytyksistä etukäteen Palveluntarjoajalle. 

Edenredillä on oikeus alan ja oman toimintansa kehitys huomioon ottaen muuttaa Edenred-ratkaisujen hyväksymistä koskevia palveluja, Internet-palveluita ja Lisäpalveluita sekä niiden toteutustapaa kuitenkin siten, ettei palveluiden taso kokonaisuudessaan alennu. Edenredillä on lisäksi oikeus muuttaa palvelua, jos muutos johtuu laista, asetuksesta, viranomaisen määräyksestä tai päätöksestä. 

7. Palveluntarjoajan yhteydenpito Edenrediin ja muutokset tietoihin

Palveluntarjoajan on viipymättä ilmoitettava Edenredille kaikista sellaisista yhteystietojensa ja muiden tietojensa muutoksista ja/tai olosuhteiden muutoksista (mukaan lukien Palveluntarjoajan maksukyvyttömyydestä), jotka voivat vaikuttaa Osapuolten väliseen Sopimukseen tai Edenredin tuottamaan palveluun. Palveluntarjoaja on vastuussa Edenredille ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä, eikä Edenredillä ole velvollisuutta varmentaa tai täydentää sille ilmoitettuja tietoja. Palveluntarjoaja lähettää ilmoitukset Edenredille Verkkosivuston kautta. 

Jos Palveluntarjoajan tietoihin tulee sellaisia muutoksia, täyttämällä joko Verkkosivustolla kyseistä käyttötarkoitusta varten tarkoitetun lomakkeen tai ilmoittamalla muutoksista internet-palvelun kautta. 

8. Edenredin yhteydenpito palveluntarjoajaan

Edenred antaa Palveluntarjoajalle Sopimukseen ja tarjoamaansa palveluun liittyviä ilmoituksia Internet-palvelussa tai Verkkosivustolla, sähköpostitse taikka kirjeitse Edenredille, postipalvelulle tai viranomaisille ilmoitettuun osoitteeseen. 

Palveluntarjoajan katsotaan vastaanottaneen ja ymmärtäneen Edenredin Palveluntarjoajalle antamat ilmoitukset viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun ilmoitus on tarjottu Asiakkaalle Internet-palvelussa tai Verkkosivustolla taikka siitä, kun ilmoitus oli lähetetty Palveluntarjoajan sähköpostiin tai Edenredille, postipalvelulle tai viranomaisille ilmoitettuun osoitteeseen. 

9. Tietojen käsittely ja tietoturva

Palveluntarjoaja tiedostaa, että osana Edenred -ratkaisujen palveluita tai Internet-palveluita Palveluntarjoaja saattaa saada katseluoikeuden palvelua käyttävien henkilöiden henkilötietoihin tai Palveluntarjoajalle saatetaan muutoin palveluiden yhteydessä luovuttaa tällaisia henkilötietoja. Palveluntarjoaja ei saa missään tilanteessa tarkastella kyseisiä henkilötietoja kuin ainoastaan siinä tarkoituksessa ja laajuudessa kuin on välttämätöntä maksujen käsittelyä ja tilittämistä varten. Palveluntarjoaja ei ole oikeutettu hyödyntämään tai käsittelemään tällaisia tietoja missään muissa kuin edellä mainituissa tarkoituksissa.  

Kumpikin Osapuoli sitoutuu  suojaamaan Internet-palvelun käytön yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja ja Palveluntarjoajan henkilöstön henkilötietoja sovellettavien säännösten ja erityisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (Yleiset tiedot) mukaisesti Tietosuoja-asetus tai "GDPR"), jossa käy ilmi, että Palveluntarjoaja ja Edenred ovat erillisiä rekisterinpitäjiä.  

Kaikkien Kumppaniportaalin käyttäjien tulee lukea ja hyväksyä Edenredin tietosuojaseloste sekä nämä Käyttöehdot ja Yleiset Sopimusehdot, joissa määritellään henkilötietojen käsittely. 

Edenred tiedottaa henkilötietojen käsittelystä Edenredin tietosuojakäytännössä, joka on saatavilla verkkosivustolla ja portaalissa. 

Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan kaikessa Edenred -ratkaisujen palveluihin tai muutoin Internet-palveluihin liittyvissä henkilötietojen käsittelyssä sovellettavien lakien asettamia vaatimuksia ja huolehtimaan henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuudesta ja tietojen salassapidosta. Palveluntarjoaja on yksin vastuussa sen huolehtimisesta, että palveluiden käytössä hyödynnetty laitteisto täyttää riittävät tietotekniset turvallisuusvaatimukset ja että Palveluntarjoajan henkilöstö on riittävästi perehdytetty henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Palveluntarjoaja on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei kellään ulkopuolisella ole pääsyä henkilötietoihin. 

Kaikki Palveluntarjoajaan ja palveluun liittyvät tiedot kerätään ja rekisteröidään Edenredin toimesta. Edenred käyttää Palveluntarjoajan tietoja (Verkkosivustolta saatavan) tietosuojaselosteen mukaisesti, mukaan lukien muttei rajoittuen, asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan sekä markkinointiin liittyviin tarkoituksiin. 

10. Ederedin ja palveluntarjoajan oikeudet ja vastuunrajoitukset

Edenred ei vastaa Kumppani -portaalin käyttämiseksi tarvittavien ohjelmien toimivuudesta eikä näissä tai Kumppani -portaalissa esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi Palveluntarjoajalle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä, kuten tuottojen, markkinaosuuksien, liikevaihdon, liiketoiminnan, tuotannon tai goodwill-arvon menetyksistä. 

Edenred ei vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisesta, katoamisesta tai muusta vastaavasta vahingosta. 

Edenred ei vastaa virheestä, viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sellaisesta epätavallisesta tai ennalta arvaamattomasta syystä, johon Edenred ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei olisi kohtuullista huolellisuutta noudattaen voinut välttää. 

11. Kumppani-portaalin käyttö- ja immateriaalioikeudet

Edenred ja/tai kolmannet osapuolet omistavat kaikki immateriaalioikeudet Edenred-ratkaisuihin ja kaikki niihin liittyvät oikeudet sekä Edenredille kuuluvat tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, eikä Sopimuksella siirry mitään immateriaalioikeuksia Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja saa oikeuden käyttää Edenred -ratkaisua näiden Yleisten sopimusehtojen ja kulloinkin soveltuvien käyttöehtojen mukaisesti. 

Kaikenlainen Kumppani -portaalin kautta saatavilla olevan materiaalin osittainenkin kopiointi, käyttäminen, jäljentäminen, lainaaminen, muunlainen edelleenvälittäminen sekä muu kaupallinen hyödyntäminen missä muodossa tahansa ilman Edenredin kirjallista suostumusta on kielletty. 

12. Muut ehdot

Palveluntarjoaja vastaa näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti. 

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että se ei välitä tietoa kolmansille osapuolille tai muutoin käytä Kumppani -portaalia lainvastaisesti. 

Edenredillä on oikeus milloin tahansa julkistaa ja päivittää Palveluntarjoajaa suoraan velvoittavia ohjeita Verkkosivustollaan. 

12.1. Edenred-ratkaisujen tarjoaminen

Kun Palveluntarjoaja rekisteröityy Kumppani-portaaliin osana Edenred Hieronta ja/tai Edenred Hammashoito - verkostoa kaikki Käyttöpaikat ovat automaattisesti löydettävissä listauksena Käyttöpaikkavalintatyökalussa, jossa Asiakkaat määrittelevät ja valitsevat palveluita.  

Käyttöpaikkavalintatyökalussa Asiakas, jolla on käytössä Edenred Hieronta ja/tai Edenred Hammashoito -edut

  1. valitsee ja määrittelee Ohjeita noudattaen Edenredin Palveluntarjoajia koskevasta luettelosta ne Palveluntarjoajat, joilta Asiakas tulee hankkimaan palveluja ja/tai joissa Asiakas tulee hyödyntämään Edenred-ratkaisuja, ja
  2. valtuuttaa, valitessaan Palveluntarjoajat edellä kohdassa 1 todetun mukaisesti, Edenredin Asiakkaan puolesta solmimaan sopimuksen ja hallinnoimaan sopimusta, joka tehdään Asiakkaan valitsemien Palveluntarjoajien kanssa palvelun tuottamiseksi Asiakkaalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus tarvitaan vain tilanteissa, joissa Asiakkaan ja valittujen Palveluntarjoajien välillä ei ole voimassa olevaa sopimusta. Sopimukset tehdään Käyttöpaikkavalinta-työkalua hyödyntäen ja niitä voi tarkastella Käyttöpaikkavalinta-työkalussa.   

Mikäli Palveluntarjoajalla on jo olemassa oleva sopimus Asiakkaan kanssa, tulee Palveluntarjoajan noudattaa kyseisessä sopimuksessa sovittuja ehtoja myös Edenred-ratkaisuja koskevissa palveluissa ja maksuissa. 

Todettakoon selvyyden vuoksi, että huolimatta sopimusruokailun ja/tai em. etujen soveltamisesta Asiakkaaseen, Edunsaaja on oikeutettu käyttämään Edenred-ratkaisuja sopimusruokailuun valittujen palveluntarjoajien lisäksi myös muilla Palveluntarjoajilla. Edenred Hieronta ja/tai Edenred Hammashoito -etuja voi käyttää kuitenkin aina vain Asiakkaan valitsemilla Palveluntarjoajilla.  Sopimukset tehdään Käyttöpaikkavalintatyökalua hyödyntäen ja niitä voidaan tarkastella samassa työkalussa. Palveluntarjoaja voi tarkastella Käyttöpaikkatyökalussa, mitkä yritykset ovat tehneet sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Edenredin yhteyshenkilöösi. 

Käyttöpaikkavalintatyökalun tunnistetiedot ovat samat kuin Edenred Kumppani-portaalin tunnistetiedot, Edenred Hieronta ja/tai Edenred Hammashoito -etujen osalta Asiakkaan tulee tarvittaessa varmistua tarjotun palvelun kuulumisesta työterveyshuoltoon. Asiakas vastaa yksin siitä, että Asiakas tiedottaa henkilöstöään asianmukaisesti ja ajantasaisesti niistä Palveluntarjoajista, joiden luona henkilöstö on oikeutettu hyödyntämään Edenred Hieronta- ja/tai Edenred Hammashoito -etuuksia.