Edenred-ratkaisujen käyttöehdot

Palveluntarjoaja

Tutustu Noutopalvelun -käyttöehtoihin

Tutustu Kumppani-portaalin -käyttöehtoihin

Edunsaaja

Tutustu Apple Pay -käyttöehtoihin

Tutustu Google Pay -käyttöehtoihin

Edunsaajan käyttöehdot

Nämä Edenred-ratkaisujen Käyttöehdot ovat osa Edenredin Yleisiä sopimusehtoja ja tulevat sovellettavaksi Edenredin ja Edunsaajan välillä.

Lukekaa Käyttöehdot huolellisesti ennen Edenred-ratkaisun käyttöönottoa. Edenred-ratkaisun aktivointi ja käyttöönotto katsotaan näiden Käyttöehtojen hyväksymiseksi. Edenred-ratkaisun aktivointi ja käyttöönotto eivät muodosta sopimusta Edenredin ja Edunsaajan välille. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Käyttöehdot ovat riippuvaisia Työnantajan ja Edenredin välisestä asiakassopimuksesta ja siihen soveltuvista Yleisistä sopimusehdoista. Yleiset sopimusehdot ml. niiden sisältämät määritelmät ovat soveltuvin osin osa näitä Käyttöehtoja. Edunsaaja voi tarkastella Käyttöehtoja ja Edenred-ratkaisua koskevia henkilökohtaisia tietoja sekä hallita Edenred-tiliä Verkkosivustolla ja/tai Internet-palvelussa. 

Näissä käyttöehdoissa:

Asiakkaalla’ tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, joka on rekisteröitynyt Edenredin- palveluun ja saanut käyttäjätunnuksen Internet-palveluun ja mahdollisuuden tehdä Edenred-ratkaisujen tilauksia ja/tai Arvosetelitilauksia. 

Edunsaaja’ tarkoittaa Edenred-ratkaisun haltijaa eli Asiakkaan työntekijää, joka on Asiakkaan ja Edenredin välisen sopimuksen perusteella oikeutettu käyttämään Arvoseteleitä ja/tai Edenred-ratkaisuja. 

Internet-palvelu’ tarkoittaa mitä tahansa Edenredin tarjoamaa sovellusta, jonka avulla Asiakas, Palveluntarjoaja tai Edunsaaja voivat hallinnoida Edenred-ratkaisuaan tai siihen liittyviä asioita tai tilauksia. 

Kortti’ tarkoittaa kaikkia Edenredin virtuaalisia tai fyysisiä korttimuotoisia ratkaisuja, joita Yleiset sopimusehdot ja Sopimus koskevat. 

Käyttöarvo’ tarkoittaa Edenred-ratkaisulle ladattua arvoa, joka on vielä käytettävissä. Edenred-ratkaisulle ladattu Käyttöarvo on käytettävä kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden sisällä sen lataamisesta taikka Asiakkaan määrittämään ajankohtaan mennessä. 

Käyttöehdot’ tarkoittavat näitä Edunsaajan käyttöehtoja sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa. 

Me, Meitä, Meidän’ viittaa Suomessa rekisteröityyn Edenred Finland Oy:n (y-tunnus 1057825-2), joka toimii osoitteessa Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki. 

Palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan mitä tahansa palveluntarjoajaa, yritystä ja/tai yrittäjää, joka on tehnyt Palvelusopimuksen Edenredin kanssa ja joka on sen perusteella valtuutettu hyväksymään tietyt Edenred-ratkaisut ja/tai Arvosetelit maksuna yksilöityjen tuotteiden tai palveluiden tarjoamisesta. 

Te, Teitä, Teidän’ viittaa Edunsaajaan. 

Työnantaja’ tarkoittaa Edunsaajan Työnantajaa, joka on Edenredin Asiakas. 

Verkkosivusto/Verkkosivut’ tarkoittaa Edenredin verkkosivustoa osoitteessa www.edenred.fi

Yhtiö’ tarkoittaa Edunsaajan Työnantajaa, joka on Edenredin Asiakas. 

1. Edenred-ratkaisu ja sen käyttäminen

Edenred-ratkaisun myöntää Edenred Finland Oy. Edenred-ratkaisu on voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta. 

Edenred on tehnyt sopimuksen Edenred-ratkaisusta Edunsaajan Työnantajan kanssa. Edunsaajan ja Edenredin välillä ei solmita erillistä Edenred-ratkaisua koskevaa sopimusta. Nämä Käyttöehdot tulevat Edunsaajaa sitoviksi välittömästi, kun Edunsaaja aktivoi ja ottaa käyttöön hänen haltuunsa saatetun Edenred-ratkaisun. 

Työnantaja voi asettaa käyttörajoituksia Edenred-ratkaisun käytölle. Edunsaajan tulee tarkistaa itse Työnantajaltaan mahdolliset Edenred-ratkaisun käyttörajoitukset. 

Edenred-ratkaisun käyttöön sovelletaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia Yleisiä sopimusehtoja sekä kulloinkin voimassa olevia Ohjeita, ml. Verohallinnon ohjeet. Yleiset sopimusehdot ja Ohjeet löytyvät sekä Verkkosivuiltamme että Verohallinnon sivuilta. Edenred-ratkaisulla voi maksaa vain Ohjeiden mukaisten etujen piiriin kuuluvia tuotteita tai palveluita. Ohjeista johtuvat rajoitukset ja niihin tehdyt muutokset voivat vaikuttaa Edenred-ratkaisun käyttämiseen. Edunsaaja vastaa siitä, että Edenred-ratkaisua käytetään Ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden ja/tai Käyttöehtojen rikkominen voi johtaa Edenred-ratkaisun sulkemiseen Edunsaajan osalta. 

Edunsaajan tulee aktivoida Edenred-ratkaisu Internet-palvelussa Edunsaajalle toimitetun saatekirjeen sisältämän ohjeistuksen mukaisesti työsuhteen voimassaoloaikana ja ennen irtisanomisajan alkamista. Maksutapahtumien vahvistamismenetelmissä noudatetaan Verohallinnon Ohjeita. 

Edenred-ratkaisu on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää ainoastaan Edunsaaja, jolle Työnantaja on osoittanut Edenred-ratkaisun. Edenred-ratkaisua tai sen Käyttöarvoa ei voi siirtää toiselle Edunsaajalle tai kolmannelle osapuolelle. Mikäli Edenred-ratkaisulla tehty maksutapahtuma mitätöidään tai peruutetaan, etu voidaan palauttaa ainoastaan kyseisessä maksutapahtumassa käytetylle Edenred-tilille. Edenred-ratkaisulla ei voi maksaa alkoholi- tai tupakkatuotteita eikä sitä voi hyödyntää pankkiautomaatissa. 

Edunsaajan on allekirjoitettava Edenred-kortti ennen sen käyttöönottoa. 

Edenred-kortti sisältää kaksi erillistä tiliä, joille on ladattu Käyttöarvoa: ensimmäinen on tarkoitettu ateriaostoille ja toinen on tarkoitettu liikunta- ja kulttuuritapahtumille.  

Arvoa ei voi siirtää Edenred-ratkaisun taikka Edenred-kortin yhdeltä tililtä toiselle paitsi tilanteissa, joissa Asiakkaalla on käytössä MyChoice-palvelu. Mikäli Asiakas on ottanut MyChoice-palvelun käyttöön, Edunsaajan on mahdollista siirtää eri Edenred-ratkaisujen Käyttöarvoa eri Edenred-tilien välillä kuitenkin aina Ohjeiden mukaisesti siten, että kunkin Edenred-ratkaisun vuosittainen kokonaisarvo vastaa enimmillään Verohallinnon kulloinkin määrittelemää ko. etuuden vuotuista enimmäisrajaa. Käyttöarvoa ei voi kuitenkaan koskaan siirtää Edenred Lounarin ja muiden Edenred-ratkaisujen välillä. 

MyEdenred Mobiili toimii kaikkien Edenredin tarjoamien etujen kanssa ja kaikki edut ovat yhteensopivia Apple Payn ja Google Walletin kanssa. Edenred-tilillä olevaa Käyttöarvoa ei voi vaihtaa käteiseksi eikä siitä anneta vaihtorahaa maksamisen yhteydessä. Edenred ei missään tilanteessa palauta Asiakkaalle tai Edunsaajalle Edenred Lounari -ratkaisun käyttämätöntä Käyttöarvoa. 

Edenred-ratkaisujen Käyttöarvon enimmäismäärät ja muut rajoitukset määräytyvät Ohjeiden sekä Verohallinnon kulloinkin ohjeistuksessaan määrittelemien rajojen perusteella. Edenred Lounarin osalta todetaan selvyyden vuoksi, että jos ateriavalmisteen myyntihinta ruokapaikassa on alle Verohallinnon ohjeiden edellyttämän minimiveloituksen, lisätään myyntihintaan yllä mainitun minimiveloituksen ja ostohinnan erotuksen suuruinen erotusmaksu, joka veloitetaan Edenred-tililtä sen varmistamiseksi, että minimiveloitus on aina Verohallinnon ohjeiden mukainen.  

Edunsaajan on näytettävä Edenred-ratkaisunsa Palveluntarjoajalle ennen ostotapahtumaa. Edunsaajan on vahvistettava maksutapahtuma allekirjoittamalla maksutosite tai muulla Palveluntarjoajan edellyttämällä, Verohallinnon Ohjeiden mukaisella tavalla.  

Palveluntarjoajat eivät hyväksy vahingoittunutta, peruutettua, aktivoimatonta tai käyttökiellossa olevaa Edenred-ratkaisua. 

MyEdenred Mobiililla Edunsaajan suorittamat tapahtumat todennetaan esittämällä MyEdenred Mobiili -tapahtuman oikeellisuus Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja sitoutuu tunnistamaan ja tarkistamaan Edenred-ratkaisun haltijan henkilöllisyyden ja maksun vastaanottamisen Ohjeiden mukaisesti.  

Edunsaaja ei voi itse ladata arvoa Edenred-ratkaisulle, vaan Käyttöarvon lataus tapahtuu Työnantajan toimesta. Edunsaaja voi tarkistaa Edenred-tilin Käyttöarvon rekisteröitymällä ja kirjautumalla Internet -palveluun tai lataamalla MyEdenred Mobiilin (saatavilla iPhone- ja Android--puhelimiin). 

2. Voimassaoloaika ja Edenred-ratkaisun tilaaminen

Edenred-ratkaisu on voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta Edenred-ratkaisun tilaamisesta. Voimassaolon päättymiskuukausi ja -vuosi on merkitty kortin etupuolelle tai ilmoitettu erikseen Internet-palvelussa. Edenred-ratkaisua ei voi käyttää voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Käyttöarvoa voidaan käyttää kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajan Käyttöarvon latautumisesta Edenred-tilille, jos Asiakas on uusinut Edenred-ratkaisun esim. Edunsaajan työsuhteen voimassaolon edelleen jatkuessa. 

Jos Edunsaajan työsuhde Työnantajaan päättyy, Työnantaja päättää poistaa Edunsaajan etuuden piiristä ja/tai Työnantajan ja Edenredin välinen sopimus päättyy, Edenred-tilin Käyttöarvo vanhenee Asiakkaan sovellettavasta sopimustyypistä riippuen joko välittömästi tai kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun Työnantaja on ilmoittanut asiasta Edenredille. 

Mikäli Edunsaaja tarvitsee uuden Edenred-ratkaisun esimerkiksi Edenred-ratkaisun kadottua, on Edunsaajan tilattava se Työnantajansa kautta. Edenred pidättää itsellään oikeuden olla toimittamatta uutta Edenred-ratkaisua, jos Edunsaaja ei Työnantajan ilmoituksen perusteella enää ole oikeutettu saamaan uutta Edenred-ratkaisua. 

3. Edenred-ratkaisun huolellinen säilyttäminen ja turvarajoitukset

Edenred-ratkaisu on henkilökohtainen. Edunsaaja ei saa antaa kenenkään kolmannen osapuolen käyttää Edenred-ratkaisua. Edunsaajan on pidettävä Edenred-ratkaisuun liittyvät luottamukselliset tiedot salassa ja pidättäydyttävä ko. tietojen luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle. 

Edenred-ratkaisun käyttäminen katsotaan tehdyksi Edunsaajaa sitovalla tavalla, jollei Edenred ennen kyseistä Edenred-ratkaisun käyttöä ole vastaanottanut näissä Käyttöehdoissa edellytetyllä tavalla tehtyä pyyntöä estää Edenred-ratkaisun käyttö. Kadonneella Edenred-ratkaisulla oleva Käyttöarvo voidaan menettää, jos Edunsaaja ei sulje Edenred-ratkaisua välittömästi katoamisen jälkeen. 

4. Edenred-ratkaisun sulkeminen

Mikäli Edunsaaja haluaa estää Edenred-ratkaisun käytön tai jos Edenred-ratkaisu katoaa tai varastetaan, Edunsaaja voi pyytää käytön estämistä ilmoittamalla siitä Edenredin asiakaspalveluun tai Internet-palvelun käyttäjätilinsä kautta. Edenred-ratkaisun käyttö estetään sen päivän aikana, jona Edenred on vastaanottanut pyynnön. Edunsaaja voi myös pyytää Työnantajaansa ottamaan yhteyttä Edenrediin Edenred-ratkaisun käytön estämiseksi Internet-palvelun kautta ja Edenred-ratkaisun korvaamiseksi. 

Edenred ei missään tilanteissa hyvitä Edenred-ratkaisun sulkemisesta aiheutuneita kustannuksia Edunsaajalle ja/tai Työnantajalle. 

Edenredillä on oikeus milloin tahansa tilapäisesti rajoittaa Edenred-ratkaisun käyttöä tai estää Edenred-ratkaisun käyttö kokonaan, jos Edenred epäilee, että näitä Käyttöehtoja on rikottu. Edenredillä on oikeus ilmoittaa Edunsaajan Työnantajalle niistä syistä, joiden perusteella Edenred-ratkaisun käyttöä on rajoitettu. 

5. Vastuut

Edunsaaja vastaa yksin hänelle annetun Edenred-ratkaisun säilyttämisestä ja käytöstä. Edunsaaja ymmärtää, että aktivoidessaan edun missä tahansa kanavassa, vastuu Edenred-ratkaisun käytöstä on kaikissa tapauksissa Edunsaajalla. Edenred ei vastaa Edenred-ratkaisun katoamisesta, varastamisesta tai mistään muustakaan vaikutuspiirinsä ulkopuolella olevasta seikasta. 

Edenred toimittaa Edunsaajalle Edenred-ratkaisun, jolla Edunsaaja voi käyttää Palveluntarjoajien palveluita. Edenred vastaa yksinomaan Edenred-ratkaisun toimivuudesta. Edenredin Edenred-ratkaisuihin liittyvä vastuu määräytyy Edenredin ja Työnantajan välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Edunsaajan tulee olla ensisijaisesti yhteydessä Työnantajaansa Edenred-ratkaisun käyttöön liittyvissä ongelmissa. 

Edenred ei missään tilanteessa vastaa tietoliikennehäiriöistä tai muista Edenredin vaikutuspiirin ulkopuolisista asioista suhteessa Edunsaajaan ja/tai Työnantajaan. Edenred ei myöskään vastaa Palveluntarjoajien toiminnasta, näiden tarjoamista palveluista, mukaan lukien palvelun saatavuus, käytettävyys ja laatu, Palveluntarjoajien toiminnasta aiheutuneesta vahingosta tai mistään muista Palveluntarjoajiin liittyvistä seikoista. 

6. Henkilötiedot ja tietosuoja

Työnantaja tai Edunsaaja luovuttavat Edenredille Edunsaajaa koskevia henkilötietoja (”Henkilötiedot”), jotka ovat tarpeellisia Edenred-ratkaisun käyttämiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että Edenred tuottaa Edunsaajalle palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti. 

Edenred sitoutuu käsittelemään ja suojaamaan Edunsaajien Henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja erityisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (Yleinen tietosuoja-asetus tai ”GDPR”) mukaisesti ymmärtäen, että Edenred toimii rekisterinpitäjänä. 

Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Edunsaajalla on oikeus pyytää pääsyä Henkilötietoihin, niiden korjaamista ja poistamista sekä pyytää tietojen siirtoa. Edunsaaja voi myös kieltäytyä Henkilötietojen käsittelystä tai pyytää Edenrediä rajoittamaan Henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. 

Edenred informoi suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä Edenredin tietosuojaselosteella, joka on saatavilla Verkkosivustolta. 

7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan oikeudenkäymiskaaren tai muun sovellettavan lain mukaisessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. 

8. Muut ehdot

Edenred-ratkaisu ja kaikki siihen liittyvät oikeudet säilyvät Edenredin omistuksessa. Edenredillä on oikeus siirtää näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Edenredin kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai muulle yhteisölle sekä liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yritykselle tai muulle yhteisölle. 

Nämä Käyttöehdot on laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Jos Käyttöehtojen kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia tai ristiriitaisuuksia, suomenkielinen versio saa etusijan ja on ratkaiseva. 

Näiden Käyttöehtojen kulloinkin voimassa oleva versio on Verkkosivuillamme. Jos versioiden välillä on eroavaisuuksia tai ristiriitaisuuksia, Verkkosivuilla oleva versio saa etusijan ja on ratkaiseva.