Tietosuojakäytäntö

"Passion for Customers" -tietosuojakäytäntö löytyy täältä.

 • TAUSTATIEDOT
 • REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT
  • Tietojenkäsittely, jossa Edenred Finland toimii rekisterinpitäjänä
  • Yhteydenottopyynnöt
 • TIETOJENKÄSITTELYN TARKOITUKSET
  • Lounas-, virkistys- ja työmatkaetuuksien hallinnointi
  • MyEdenred sivuston ja/tai MyEdenred App:n käyttö
  • Edenred Finlandin tuotteiden ja palvelujen markkinointi
  • Edenredin verkkosivuston, sosiaalisten verkostojen ja yhteydenpito, joka ei ole osa muuta tietojenkäsittelyä.
  • Edenred Finlandin palvelujen ja niihin liittyvien IT-järjestelmien turvallisuus
  • Tilastointi
 • KÄYTTÄJIEN OIKEUDET
  • Johdanto
  • Pääsy tietoihin
  • Tietojen oikaisu
  • Tietojen poisto
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta.
  • Oikeus tietojen siirtämiseen
  • Oikeus vastustaa
  • Automatisoitu yksilöllinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi

Taustatiedot

Version 2.1.1, julkaisemispäivä 11.11.2021

Edenred Finland pitää erittäin tärkeänä toiminnassaan käsittelemiensä henkilötietojen suojaamista. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä, jota Edenred Finland suorittaa rekisterinpitäjänä.

Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoihin kohdistuvia toimia, joiden avulla luonnollinen henkilö voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa rekisteröidyille sovellettavien säännösten, ja erityisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus tai ”GDPR”) edellyttämät tiedot.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Tietojenkäsittely, jossa Edenred Finland toimii rekisterinpitäjänä

Edenred Finland Oy on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki ja, joka on rekisteröity yritystunnuksella 1057825-2 (jäljempänä “Edenred Finland”). Edenred Finland on vastuussa henkilötietojen käsittelystä osana toimintaansa.

Yksinkertaistettuna Edenred Finlandin rekisterinpitäjänä suorittamat tietojenkäsittelytoimet ovat seuraavat

 • Lounas-, virkistys- ja työmatkaetuuksien hallinnointi;
 • https://MyEdenred.fi sivuston ja/tai MyEdenred Finland mobiilisovelluksen käyttö (jäljempänä yhteisesti nimellä ‘MyEdenred’)
 • Edenred Finlandin tuotteiden ja palvelujen markkinointi;
 • https://edenred.fi verkkosivuston (jäljempänä ‘Edenred Verkkosivusto’), sosiaalisten verkostojen ja yhteydenpito, jotka eivät kuulu muiden tietojenkäsittelytoimien piiriin;
 • Turvallisuus;
 • Tilastointi.

Henkilöitä, joiden henkilötietoja Edenred Finland käsittelee rekisterinpitäjänä, kutsutaan jäljempänä erikseen ”Käyttäjäksi” tai yhdessä ”Käyttäjiksi”.

Yhteydenottopyynnöt

Tietojen korjaamista koskevat pyynnöt tulisi ratkaista ensin etuuden käyttöön liittyvässä sovelluksessa tai työnantajan yhteyshenkilölle osoitetulla pyynnöllä. Ota yhteys asiakaspalveluun, jos tämä ei ole mahdollista. Yhteydenottolomakkeet ovat Käyttäjien saatavilla Edenred Verkkosivustolla olevan Apua ja Tukea UKK:n kautta.

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Edenred Finlandiin tästä, jos pyyntö koskee tämän tietosuojailmoituksen kohdassa ”Käyttäjien oikeudet” mainittujen muiden oikeuksien käyttämistä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Edenred Finland Oy
Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki, Suomi
Verkkopyyntölomake: https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/[…]
Puh.: +358 9 7594 2848

Tietojenkäsittelyn tarkoitukset

Lounas-, virkistys- ja työmatkaetuuksien hallinnointi

1) Tarkoitus ja oikeusperuste

Edenred Finland käsittelee henkilötietoja tarkoituksiin, jotka liittyvät Edenred Finlandin Lounari-, Virike- ja Työmatka-tuotemerkkien alla myöntämän digitaalisen etuuden tai paperisen arvosetelietuuden (jäljempänä ’Palvelu’) hallinnointiin.

Lounas-, virkistys- ja työmatkaetuuksien hallinnointi kattaa yleisesti seuraavat käsittelytoimet:

 • Palvelun kuormitustilausten hallinnointi;
 • Palvelun toimittaminen työntekijöille, joille heidän työnantajansa on myöntänyt Palvelun (jäljempänä ’Edunsaajat’);
 • Kortin/lompakon (fyysisten ja digitaalisten välineiden tai pelkästään digitaalisen välineen) toimittaminen ja aktivointi, jonka avulla Edunsaajat voivat käyttää Palvelua (jäljempänä ’Edenred-kortti’);
 • Ilmoitus Edunsaajille aina, kun Palvelu ladataan, sekä ilmoitus lähestyvästä viimeisestä voimassaolopäivästä, käytettävissä olevasta saldosta ja Palvelun avulla tehdyistä maksutapahtumista.
 • Palvelun käyttöä koskevien tietojen toimittaminen Edunsaajille sähköisessä tai paperisessa muodossa.
 • Palvelun turvallinen käyttö, mukaan lukien erilaisten keinojen tarjoaminen Edenred-kortin sulkemiseksi, jos kortti katoaa, varastetaan tai sitä käytetään luvattomasti;
 • Palvelun avulla tehtyjen maksutapahtumien käsittely ”first in, first out” -periaatteella ja korvausten maksaminen Edenred Finlandin verkostoon kuuluville kauppiaille, jotka ovat hyväksyneet Palvelun maksuvälineeksi.

Edellä mainittu käsittely on tarpeen sopimuksen (eli niiden käyttöehtojen, joiden mukaisesti Palvelu toimitetaan Edunsaajalle) täytäntöönpanemiseksi. Sopimusta edeltävien toimien suorittamiseksi tapahtuva käsittely Edunsaajan työnantajan pyynnöstä (kuten esimerkiksi kortin perustamiseksi) on tarpeen Edenred Finlandin oikeutetun edun vuoksi, jotta Edenred Finland pystyy aloittamaan Palvelun toimittamisen työnantajan kanssa sovitun mukaisesti.

Edellä mainitun lisäksi Edenred Finlandilla on tiettyjä lakisääteisiä velvoitteita, jotka sen on täytettävä Palvelun hallinnoinnin osalta palveluntarjoajana. Näin ollen käsittely on tarpeen myös Edenred Finlandia koskevien oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi. Tältä osin asiaankuuluvat oikeudelliset velvoitteet syntyvät seuraavista säädöksistä (sellaisena kuin ne ovat ajoittain muutettuina tai päivitettyinä): Laki Verohallinnosta (503/2010), Verohallinnon ohje Luontois- ja henkilökuntaetujen hankkiminen kohdennetuilla maksuvälineillä, (VH/481/00.01.00/2020), Tuloverolaki (1535/1992) ja Kirjanpitolaki (1336/1997).

2) Tietojen lähde

Edenred Finland kerää käsiteltävät henkilötiedot, kun:

 • työantaja tilaa Palvelun Edunsaajille;
 • Edunsaajat itse käyttävät Palvelua;
 • työnantajien valtuuttamat henkilöt käyttävät Edenred Finlandin verkkosivuilla olevaa Asiakasportaalia tai ovat yhteydessä Edenred Finlandiin osana Palvelun hallinnointia;
 • Palvelun verkostoon liittyneiden kauppiaiden valtuuttamat henkilöt käyttävät Edenred Finlandin verkkosivuilla olevaa Kauppiasportaalia, tai ovat yhteydessä Edenred Finlandiin osana Palvelun hallinnointia.

3) Käsiteltävien tietojen luokat

Työnantajalta kerätyt Edunsaajia koskevat henkilötiedot:

 • tunnistetiedot: sukunimi, etunimi, henkilötunnus;
 • ammatilliset tiedot: yrityksen nimi;
 • yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • Palveluun liittyvät tiedot, jotka liittyvät Palvelun Edunsaajaan: etuus- ja lataustiedot kuten alkamispäivä, päättymispäivä, summat, toistumistiheydet, määrät, nimellisarvo, voimassaoloaika, jakelu-/toimituspaikka.

Edunsaajilta kerättyjä henkilötietoja, jotka liittyvät Palvelun käyttöön, ovat:

 • tiedot, jotka liittyvät Palvelun avulla tehtyihin maksutapahtumiin;
 • liittyvät Palvelun käytön aikana mahdollisesti tapahtuneisiin häiriöihin.

4) Tietojen vastaanottajat

Henkilötiedot on tarkoitettu yksinomaan:

 • henkilöille ja organisaatioille, jotka ovat suoraan yhteydessä Edenred Finlandiin ja tarvitsevat tietoja osana Palvelun hallinnointia;
 • Edunsaajien työnantajille, jotka hallinnoivat Palvelua heidän henkilöstöänsä varten;
 • Edunsaajille heidän Palvelunsa hallinnointia varten.
 • viranomaisille, jotka voivat vaatia näitä tietoja, mukaan lukien Verohallinto.

Henkilötietoja ei jaeta muille kolmansille osapuolille, kuin Edenred Finlandin henkilötietojen käsittelijöille.

Edenred Finlandin henkilötietojen käsittelijöihin voi kuulua:

 • Tietojärjestelmien ylläpitoa varten: DXC TECHNOLOGY FRANCE SAS, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92400 Courbevoie (Ranska), Place des Corolles, Tour Carpe Diem CS40075, RCS Nanterre 315 268 664, Siret 315 268 664 00143;
 • Edenred-korttien antamista, henkilökohtaisten tilien/lompakoiden hallinnointia ja maksutapahtumien auktorisointia varten: PREPAY TECHNOLOGIES Ltd, Englantilainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa London W2 6HY (Yhdistynyt kuningaskunta), Sheldon Square 3, Company Number 04008083, FCA Reference Number 900010;
 • Edenred Korttien personointia varten: THALES DIS DANMARK A/S, Tanskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 2750 Ballerup (Tanska), Borupvang 1B, CVR 16882194;
 • Edenred Korttien kuljetusta varten: MATKAHUOLTO OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 00101 Helsinki (Suomi), postilokero 100, Y-tunnus 0111393-9;
 • Paperisten etusetelien hallinnointia varten: HANSAPRINT OY Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 20100 Turku (Suomi), Kauppiaskatu 5, Y-tunnus 1023181-4;
 • Sähköpostiviestintäpalveluja varten: LIANA TECHNOLOGIES OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 90100 Oulu (Suomi), Kansankatu 53, Y-tunnus 2854471-2;
 • Tekstiviestipalveluja varten: ARENA MESSAGING OY Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 40101 Jyväskylä (Suomi), postilokero 159, Y-tunnus 2081915-2;
 • Virtuaalista asiakaspalvelua ”Ellaa” varten: FRONT AI OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 00180 Helsinki (Suomi), Lapinlahdenkatu 16, Y-tunnus 2990106-4;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: EDENRED SA, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92130 Issy-les-Moulineaux (Ranska), Boulevard Garibaldi 14-16, Be Issy building, RCS Nanterre 493 322 978, Siret 493 322 978 00021;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: PGS SOFTWARE SA, Puolalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 50-086 Wrocław (Puola), ul. Sucha 3, Registration number 0000304562;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: BEL SOLUTIONS OY Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa postilokero Box 59, 02601 Espoo (Suomi), Y-tunnus 1906872-6.

5) Tiedonsiirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Edenred Finland varmistaa, että Käyttäjän henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle ilman Euroopan komission tekemää tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, tai ilman asianmukaisia ja riittäviä suojatoimia henkilötietojesi turvallisuuden ja suojan varmistamiseksi.

6) Päätökset, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan luettuna
Tietojenkäsittelyyn ei liity päätöksiä, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn (profilointi mukaan luettuna), jotka aiheuttaisivat oikeudellisia vaikutuksia tai vastaavanlaisia merkittäviä vaikutuksia.

7) Säilytysaika

Henkilötiedot arkistoidaan, ja niihin käsiksi pääsyä rajoitetaan heti, kun niitä ei enää tarvita Palvelun hallinnointia varten.

Henkilötietoja säilytetään 7 vuotta siitä kun työntekijän tai Palvelun myöntäneen yrityksen tiedot on suljettu. Jos tämän ajanjakson aikana käynnistetään oikeudenkäynti, henkilötietoja säilytetään, kunnes kaikki oikeuskeinot on käytetty loppuun.

MyEdenredin käyttö

1) Tarkoitus ja oikeusperuste

Edenred Finland käsittelee MyEdenredin käyttäjien henkilötietoja, jotta Käyttäjä voi luoda henkilökohtaisen tilin, jonka avulla Käyttäjä voi katsella Palvelun saldoa sekä Edenred-kortilla tehtyjen maksutapahtumien historiaa (jäljempänä ’MyEdenred Henkilökohtainen Tili’). Käyttäjä voi hallinnoida Edenred-korttia MyEdenred Henkilökohtaisen Tilin kautta sekä hallinnoida profiiliaan ja korjata tarvittaessa henkilötietojaan.

MyEdenredin avulla Käyttäjät voivat myös etsiä kauppiaita, jotka hyväksyvät Edenred-kortin maksuvälineenä. Lisäksi MyEdenred antaa Käyttäjälle mahdollisuuden vastaanottaa mainosviestejä, jos hän antaa siihen suostumuksensa.

Edellä mainittu käsittely on tarpeen Edenred Finlandin ja MyEdenredin käyttäjien välisen sopimuksen täyttämiseksi tai käyttäjien pyynnöstä toteutettujen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. MyEdenredin käyttö ei edellytä minkäänlaisen mainosviestinnän hyväksymistä.

2) Tietojen lähde

Edenred Finland kerää kyseiset henkilötiedot MyEdenredin Käyttäjiltä MyEdenredin rekisteröinnin ja käytön yhteydessä.

3) Käsiteltävien tietojen luokat

Edenred Finlandin käsittelemiin henkilötietoihin voivat kuulua:

 • tunnistetiedot: sukunimi, etunimi, käyttäjätunnus, salasana;
 • yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • sähköiset tunnistetiedot: IP-osoitteet, evästeet;
 • Palveluun liittyvät tiedot: lataustiedot, kuten pyydetyt summat tai toistumistiheys;
 • tiedot, jotka liittyvät Käyttäjien käyttäytymiseen ja tottumuksiin, kun he käyttävät MyEdenrediä
 • tiedot, jotka liittyvät MyEdenredin käytön aikana mahdollisesti tapahtuneisiin häiriöihin.

4) Tietojen vastaanottajat

Henkilötiedot on tarkoitettu yksinomaan:

 • henkilöille ja organisaatioille, jotka ovat suoraan yhteydessä Edenred Finlandiin ja tarvitsevat tietoja osana MyEdenredin hallinnointia;
 • MyEdenredin Käyttäjäille.

Henkilötietoja ei jaeta muille kolmansille osapuolille, kuin Edenred Finlandin henkilötietojen käsittelijöille.

Edenred Finlandin henkilötietojen käsittelijöihin kuuluvat:

 • Tietojärjestelmien ylläpitoa varten: DXC TECHNOLOGY FRANCE SAS, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92400 Courbevoie (Ranska), Place des Corolles, Tour Carpe Diem CS40075, RCS Nanterre 315 268 664, Siret 315 268 664 00143;
 • Sähköpostiviestintäpalveluja varten: LIANA TECHNOLOGIES OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 90100 Oulu (Suomi), Kansankatu 53, Y-tunnus 2854471-2;
 • Tekstiviestipalveluja varten: ARENA MESSAGING OY Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 40101 Jyväskylä (Suomi), postilokero 159, Y-tunnus 2081915-2;/li>
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: EDENRED SA, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92130 Issy-les-Moulineaux (Ranska), Boulevard Garibaldi 14-16, Be Issy building, RCS Nanterre 493 322 978, Siret 493 322 978 00021;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: PGS SOFTWARE SA, Puolalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 50-086 Wrocław (Puola), ul. Sucha 3, Registration number 0000304562;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: REDLAND FINLAND OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 00120 Helsinki (Suomi), Hietalahdenranta 5c D, Y-tunnus 2078268-7.

5) Tiedonsiirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Edenred Finland varmistaa, että Käyttäjän henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle ilman Euroopan komission tekemää tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä tai ilman asianmukaisia ja riittäviä suojatoimia henkilötietojesi turvallisuuden ja suojan varmistamiseksi.

6) Päätökset, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan luettuna

Tietojenkäsittelyyn ei liity päätöksiä, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn (profilointi mukaan luettuna), jotka aiheuttaisivat oikeudellisia vaikutuksia tai vastaavanlaisia merkittäviä vaikutuksia.

7) Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään MyEdenred Palvelun käytön aikana ja sen jälkeen tarvittavan ajan, viimeisen Palveluun liittyvän latauksen tai maksutapahtuman jälkeen, oikeudellisilta vaateilta puolustautumiseksi tai niiden hoitamiseksi. Jos tunnukset poistetaan käytöstä, tietoja ei enää käsitellä MyEdenred-tilin hallinnoimiseksi.

Huomaa, että maksutapahtumatietoja säilytetään kohdan ”Lounas-, virkistys- ja työmatkaetuuksien hallinnointi” mukaisesti.

Edenred Finlandin tuotteiden ja palvelujen markkinointi

1) Tarkoitus ja oikeusperuste

Edenred Finland käsittelee MyEdenredin Käyttäjien henkilötietoja, jotta se voi mainostaa omia tuotteitaan ja/tai palvelujaan.

Tämä tietojenkäsittely perustuu Käyttäjän suostumukseen, jonka hän antaa etukäteen merkitsemällä rastin tällaista käsittelyä varten varattuun opt-in-ruutuun.

Palvelun ja/tai MyEdenredin käyttö ei edellytä minkäänlaisen mainosviestinnän hyväksymistä.

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Käyttäjän on yhtä helppo peruuttaa suostumus kuin antaa se. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa yksinkertaisesti poistamalla rastin, jolla hän on vahvistanut suostumuksensa. Tämä ruutu löytyy MyEdenred sovelluksesta Käyttäjän henkilökohtaiselta MyEdenred-tililtä, jossa Käyttäjä voi hallita tiliään.

Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista perustuvan käsittelyn laillisuuteen.

Peruutuslinkki sisältyy jokaiseen sähköiseen viestiin, joka lähetetään Käyttäjälle.

2) Tietojen lähde

Edenred Finland kerää kyseiset henkilötiedot MyEdenredin käyttäjiltä MyEdenredin rekisteröinnin ja käytön yhteydessä.

3) Käsiteltävien tietojen luokat

Edenred Finlandin käsittelemiin henkilötietoihin kuuluvat tapauksen mukaan:

 • tunnistetiedot: sukunimi, etunimi;
 • yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;

lisähköiset tunnistetiedot: IP-osoitteet, evästeet;

 • Palveluun liittyvät tiedot: lataustiedot, kuten pyydetyt summat tai toistumistiheys;
 • tiedot, jotka liittyvät käyttäjien käyttäytymiseen ja tottumuksiin, kun he käyttävät MyEdenrediä.

 

4) Tietojen vastaanottajat
Henkilötiedot on tarkoitettu yksinomaan:

  • henkilöille ja organisaatioille, jotka ovat suoraan yhteydessä Edenred Finlandiin ja tarvitsevat tietoja Edenred Finlandin tuotteiden ja/tai palvelujen mainostamiseen.
  • MyEdenredin Käyttäjille.

Henkilötietoja ei jaeta muille kolmansille osapuolille, kuin Edenred Finlandin henkilötietojen käsittelijöille.

Edenred Finlandin henkilötietojen käsittelijöihin voi kuulua:

 • Tietojärjestelmien ylläpitoa varten: DXC TECHNOLOGY FRANCE SAS, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92400 Courbevoie (Ranska), Place des Corolles, Tour Carpe Diem CS40075, RCS Nanterre 315 268 664, Siret 315 268 664 00143;
 • Sähköpostiviestintäpalveluja varten: LIANA TECHNOLOGIES OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 90100 Oulu (Suomi), Kansankatu 53, Y-tunnus 2854471-2;
 • Tekstiviestipalveluja varten: ARENA MESSAGING OY Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 40101 Jyväskylä (Suomi), postilokero 159, Y-tunnus 2081915-2;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: EDENRED SA, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92130 Issy-les-Moulineaux (Ranska), Boulevard Garibaldi 14-16, Be Issy building, RCS Nanterre 493 322 978, Siret 493 322 978 00021;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: PGS SOFTWARE SA, Puolalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 50-086 Wrocław (Puola), ul. Sucha 3, Registration number 0000304562;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: REDLAND FINLAND OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 00120 Helsinki (Suomi), Hietalahdenranta 5c D, Y-tunnus 2078268-7.

5) Tiedonsiirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Käsittelyyn ei liity tietojen siirtoa maahan, joka ei ole Euroopan talousalueen jäsen.

6) Päätökset, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan luettuna

Tietojenkäsittelyyn ei liity päätöksiä, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn (profilointi mukaan luettuna), jotka aiheuttaisivat oikeudellisia vaikutuksia tai vastaavanlaisia merkittäviä vaikutuksia.

7) Säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan heti, kun Käyttäjä peruuttaa suostumuksensa.

Edenredin verkkosivuston, sosiaalisten verkostojen ja yhteydenpito, joka ei ole osa muuta tietojenkäsittelyä

1) Tarkoitus ja oikeusperuste

Edenred Finland käsittelee Edenredin verkkosivuston Käyttäjien henkilötietoja Edenredin verkkosivuston hallinnointia ja Edenredin verkkosivustoa käyttävien Käyttäjien pyyntöjen toteuttamista varten. Tässä suhteessa tietojenkäsittely on tarpeen Edenred Finlandin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, Edenredin verkkosivuston hallinnoinnissa sekä käyttäjien pyyntöjen toteuttamiseksi.

Jos Käyttäjä viestii (esim. seuraamalla Edenred Finlandia sosiaalisen median alustalla tai julkaisemalla postauksia Edenred Finlandin sosiaalisen median sivulla) Edenred Finlandin kanssa Edenred Finlandin hallinnoimien sosiaalisten verkostojen kanavien kautta, ja siten antaa henkilötietoja Edenred Finlandille, tapahtuu henkilötietojen käsittely tässä suhteessa Edenred Finlandin sosiaalisten verkostojen hallinnoimiseksi ja käyttäjien kanssa tapahtuvaa viestintää varten. Tietojenkäsittely on tarpeen Edenred Finlandin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi Edenred Finlandin sosiaalisten verkostojen hallinnoinnissa ja viestinnässä Käyttäjien kanssa.

2) Tietojen lähde

Edenred Finland kerää kyseiset henkilötiedot, kun Edenredin verkkosivuston Käyttäjät ja/tai Edenred Finlandin sosiaalisten verkostojen Käyttäjät ovat yhteydessä Edenred Finlandiin.

3) Käsiteltävien tietojen luokat

Edenred Finlandin käsittelemiin henkilötietoihin voivat kuulua:

 • tunnistetiedot: sukunimi, etunimi;
 • ammatilliset tiedot: yrityksen nimi, asema yrityksessä;
 • yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • sähköiset tunnistetiedot: IP-osoitteet, evästeet;
 • sosiaalisissa verkostoissa julkisiksi määritellyt henkilötiedot
 • tiedot, jotka liittyvät Edenred Finlandin verkkosivuston tai ja/tai Edenred Finlandin tarjoamien viestintäkanavien käytön aikana mahdollisesti tapahtuneisiin häiriöihin

4) Tietojen vastaanottajat

Henkilötiedot on tarkoitettu yksinomaan:

 • Edenred Finlandin kanssa suorassa yhteydessä oleville henkilöille ja organisaatioille, jotka tarvitsevat tietoja Edenredin verkkosivuston ja/tai Edenred Finlandin tarjoamien viestintäkanavien ja/tai Edenred Finlandin sosiaalisten verkostojen sivujen hallinnoimiseksi ja esitettyihin pyyntöihin vastaamiseksi;
 • Edenredin verkkosivuston ja/tai Edenred Finlandin tarjoamien viestintäkanavien ja/tai Edenred Finlandin sosiaalisten verkostojen sivujen käyttäjät;

Kun Käyttäjä antaa henkilötietoja Edenred Finlandin sosiaalisessa verkostossa, henkilötiedot jaetaan automaattisesti sosiaalisen median alustan tarjoajalle, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjien tulisi aina tutustua kyseessä olevan sosiaalisen median alustaan sovellettaviin käyttöehtoihin ja henkilötietojen käsittelyä koskeviin tietoihin, ennen henkilötietojen antamista sosiaalisen median alustalla.

Edenred Finlandin käsittelijöihin voi kuulua:

 • Tietojärjestelmien ylläpitoa varten: DXC TECHNOLOGY FRANCE SAS, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92400 Courbevoie (Ranska), Place des Corolles, Tour Carpe Diem CS40075, RCS Nanterre 315 268 664, Siret 315 268 664 00143;
 • Sähköpostiviestintäpalveluja varten: LIANA TECHNOLOGIES OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 90100 Oulu (Suomi), Kansankatu 53, Y-tunnus 2854471-2;
 • Tekstiviestipalveluja varten: ARENA MESSAGING OY Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 40101 Jyväskylä (Suomi), postilokero 159, Y-tunnus 2081915-2;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: EDENRED SA, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92130 Issy-les-Moulineaux (Ranska), Boulevard Garibaldi 14-16, Be Issy building, RCS Nanterre 493 322 978, Siret 493 322 978 00021;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: REDLAND FINLAND OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 00120 Helsinki (Suomi), Hietalahdenranta 5c D, Y-tunnus 2078268-7;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: FENIX SOLUTIONS OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 20520 Turku (Suomi), Lemminkäisenkatu 59, Y-tunnus 2273220-2.

5) Tiedonsiirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Käsittelyyn ei liity tietojen siirtoa maahan, joka ei ole Euroopan talousalueen jäsen. Käyttäjien on kuitenkin huomattava, että sosiaalisen median alustat voivat siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin. Tällaiset tiedonsiirrot tapahtuvat yksinomaan kyseisen sosiaalisen median alustan omia tarkoituksia varten eivätkä Edenred Finlandin tarkoituksia varten.

6) Päätökset, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan luettuna

Tietojenkäsittelyyn ei liity päätöksiä, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn (profilointi mukaan luettuna), jotka aiheuttaisivat oikeudellisia vaikutuksia tai vastaavanlaisia merkittäviä vaikutuksia.

7) Säilytysaika

Edenred Finlandin ja Käyttäjän väliseen viestintään sisältyviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen viestinnän loppuun saattamiseksi. Tämän jälkeen viestintään sisältyviä henkilötietoja säilytetään noin 2 vuotta. Edellä mainitusta huolimatta Käyttäjän Edenred Finlandin sosiaalisissa verkostoissa julkaisemat henkilötiedot säilytetään kyseisen sosiaalisen median alustan käyttöehtojen mukaisesti. Jos Käyttäjä haluaa poistaa sosiaalisissa verkostoissa julkaistuja henkilötietoja, tulee Käyttäjän ottaa yhteyttä Edenred Finlandiin tai käyttää kyseisen sosiaalisen median alustan tarjoamia toimintoja.

Edenred Finlandin lokitietoihin sisältyviä henkilötietoja säilytetään enintään 2 vuotta lokitapahtuman jälkeen.

Edenred Finlandin palvelujen ja niihin liittyvien IT-järjestelmien turvallisuus

1) Tarkoitus ja oikeusperuste

Edenred Finland käsittelee Käyttäjien henkilötietoja taatakseen heidän henkilötietojensa turvallisuuden ja erityisesti vikojen ja petosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja välttämiseksi. Tarvittaessa Edenred Finland käsittelee henkilötietoja järjestelmien kirjaamisen, vianmäärityksen, varmuuskopioinnin, muutosten ja ongelmien hallinnan sekä mahdollisten tietotekniikkahäiriöiden yhteydessä.

Tämä käsittely on tarpeen Edenred Finlandin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi Edenred Finlandin palvelujen ja niihin liittyvien IT-järjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi.

2) Tietojen lähde

Edenred Finland kerää kyseiset henkilötiedot, kun Käyttäjät toimittavat henkilötietoja suoraan Edenred Finlandille tai (tapauksesta riippuen Edunsaajien osalta) kun työnantajayritykset toimittavat henkilötietoja Palvelun Edunsaajista.

3) Käsiteltävien tietojen luokat

Henkilötietoihin, joita yritykset toimittavat Palvelun edunsaajista kuuluvat tapauksen mukaan:

 • tunnistetiedot: sukunimi, etunimi;
 • ammatilliset tiedot: yrityksen nimi;
 • yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • Palveluun liittyvät tiedot, jotka liittyvät Palvelun Edunsaajiin: etuus- ja lataustiedot kuten alkamispäivä, päättymispäivä, summat, toistumistiheydet, määrät, nimellisarvo, voimassaoloaika, jakelu-/toimituspaikka.

Käyttäjien suoraan ilmoittamat henkilötiedot, eli tapauksen mukaan seuraavat tiedot:

 • tunnistetiedot: sukunimi, etunimi;
 • ammatilliset tiedot: yrityksen nimi, asema yrityksessä;
 • yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • Palveluun liittyvät tiedot: lataustiedot, kuten pyydetyt summat tai toistumistiheys;
 • sähköiset tunnistetiedot: IP-osoitteet, evästeet;
 • tiedot, jotka liittyvät Palvelun avulla tehtyihin maksutapahtumiin;
 • tiedot, jotka liittyvät Käyttäjien käyttäytymiseen ja tottumuksiin heidän käyttäessään Edenred Finlandin verkkosivustoja, alustoja ja sovelluksia;
 • tiedot, jotka liittyvät Edenred Finlandin korttien, verkkosivustojen, alustojen ja sovellusten käytön aikana sattuneisiin häiriöihin

4) Tietojen vastaanottajat
Henkilötiedot on tarkoitettu yksinomaan:

 • Edenred Finlandin kanssa suorassa yhteydessä oleville henkilöille ja organisaatioille, jotka tarvitsevat tietoja käyttäjien henkilötietojen turvallisuuden takaamiseksi;
 • Käyttäjille;
 • viranomaisille, jotka vaativat näitä tietoja.

Henkilötietoja ei jaeta muille kolmansille osapuolille, kuin Edenred Finlandin henkilötietojen käsittelijöille.

Edenred Finlandin henkilötietojen käsittelijöihin voi kuulua:

 • Tietojärjestelmien ylläpitoa varten: DXC TECHNOLOGY FRANCE SAS, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92400 Courbevoie (Ranska), Place des Corolles, Tour Carpe Diem CS40075, RCS Nanterre 315 268 664, Siret 315 268 664 00143;
 • Edenred-korttien antamista, henkilökohtaisten tilien/lompakoiden hallinnointia ja maksutapahtumien auktorisointia varten: PREPAY TECHNOLOGIES Ltd, Englantilainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa London W2 6HY (Yhdistynyt kuningaskunta), Sheldon Square 3, Company Number 04008083, FCA Reference Number 900010;
 • Edenred korttien personointia varten: THALES FINLAND OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 45120 Kouvola (Suomi), Kotkankallionkatu 30, Y-tunnus 1715606-0;
 • Paperisten etusetelien hallinnointia varten: HANSAPRINT OY Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 20100 Turku (Suomi), Kauppiaskatu 5, Y-tunnus 1023181-4;
 • Sähköpostiviestintäpalveluja varten: LIANA TECHNOLOGIES OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 90100 Oulu (Suomi), Kansankatu 53, Y-tunnus 2854471-2;
 • Virtuaalista asiakaspalvelua ”Ellaa” varten: FRONT AI OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 00180 Helsinki (Suomi), Lapinlahdenkatu 16, Y-tunnus 2990106-4;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: EDENRED SA, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92130 Issy-les-Moulineaux (Ranska), Boulevard Garibaldi 14-16, Be Issy building, RCS Nanterre 493 322 978, Siret 493 322 978 00021;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: PGS SOFTWARE SA, Puolalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 50-086 Wrocław (Puola), ul. Sucha 3, Registration number 0000304562;
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: BEL SOLUTIONS OY Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa postilokero Box 59, 02601 Espoo (Suomi), Y-tunnus 1906872-6.
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: REDLAND FINLAND OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 00120 Helsinki (Suomi), Hietalahdenranta 5c D, Y-tunnus 2078268-7.
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: FENIX SOLUTIONS OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 20520 Turku (Suomi), Lemminkäisenkatu 59, Y-tunnus 2273220-2.
 • Ulkoisia turvatarkastuksia varten: F-SECURE CYBER SECURITY SERVICES OY, jonka kotipaikka on osoitteessa 00180 Helsinki (Finland), Tammasaarenkatu 7, Y-tunnus 2088487-8.

5) Tiedonsiirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Edenred Finland varmistaa, että Käyttäjän henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle ilman Euroopan komission tekemää tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä tai ilman asianmukaisia ja riittäviä suojatoimia henkilötietojesi turvallisuuden ja suojan varmistamiseksi.

6) Päätökset, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan luettuna

Tietojenkäsittelyyn ei liity päätöksiä, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn (profilointi mukaan luettuna), jotka aiheuttaisivat oikeudellisia vaikutuksia tai vastaavanlaisia merkittäviä vaikutuksia.

7) Säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään, ja niihin käsiksi pääsyä rajoitetaan 5 tai 7 vuoden ajan sovellettavasta vanhentumisajasta riippuen. Jos tämän ajanjakson aikana käynnistetään oikeudenkäynti, henkilötietoja säilytetään, kunnes kaikki oikeuskeinot on käytetty loppuun.

Edenred Finlandin lokitietoihin sisältyviä henkilötietoja säilytetään enintään 2 vuotta lokitapahtuman jälkeen.

Tilastointi

1) Tarkoitus ja oikeusperuste

Edenred Finland käsittelee Käyttäjien henkilötietoja tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin. Tähän mukaan lukeutuu Edenredin verkkosivuston kävijätilastojen kerääminen.

Tietojenkäsittely on tarpeen Edenred Finlandin tilastojen laatimiseksi, ja Käyttäjille tarjottavien palvelujen laadun parantamiseksi mitkä perustuvat oikeutettuun etuun. Kävijätilastojen kerääminen Edenredin verkkosivustolla tapahtuu tilastollisten evästeiden avulla, ja evästeiden sijoittaminen Käyttäjän laitteeseen perustuu sovellettavan lainsäädännön edellyttämään suostumukseen. Lisätietoja evästeiden käytöstä löytyvät evästeasetuksista, jotka löytyvät Edenredin verkkosivustolta.

2) Tietojen lähde

Edenred Finland kerää kyseiset henkilötiedot Palvelun Käyttäjiltä Palvelun käytön yhteydessä.

3) Käsiteltävien tietojen luokat

Henkilötietoihin, joita työantajayritykset toimittavat

Palvelun käytön yhteydessä kuuluvat tapauksen mukaan:

 • tunnistetiedot: sukunimi, etunimi;
 • ammatilliset tiedot: yrityksen nimi;
 • yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • Palveluun liittyvät tiedot, jotka liittyvät Palvelun Edunsaajiin: etuus- ja lataustiedot kuten alkamispäivä, päättymispäivä, summat, toistumistiheydet, määrät, nimellisarvo, voimassaoloaika, jakelu-/toimituspaikka
 • Käyttäjien suoraan ilmoittamat henkilötiedot, tapauksen mukaan:
 • tunnistetiedot: sukunimi, etunimi;
 • ammatilliset tiedot: yrityksen nimi, asema yrityksessä;
 • yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • Palveluun liittyvät tiedot: lataustiedot, kuten pyydetyt summat tai toistumistiheys;
 • tiedot, jotka liittyvät Palvelun avulla tehtyihin maksutapahtumiin;
 • tiedot, jotka liittyvät Käyttäjien käyttäytymiseen ja tottumuksiin heidän käyttäessään Edenred Finlandin verkkosivustoja, alustoja ja sovelluksia;
 • tiedot, jotka liittyvät Edenred Finlandin korttien, verkkosivustojen, alustojen ja sovellusten käytön aikana sattuneisiin häiriöihin

4) Tietojen vastaanottajat

Henkilötiedot on tarkoitettu yksinomaan:

 • Edenred Finlandille, sen tarvitessa tietoja tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin;

5) Tiedonsiirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Edenred Finland varmistaa, että Käyttäjien henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle ilman Euroopan komission tekemää tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä tai ilman asianmukaisia ja riittäviä suojatoimia henkilötietojesi turvallisuuden ja suojan varmistamiseksi.

6) Päätökset, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan luettuna
Tietojenkäsittelyyn ei liity päätöksiä, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn (profilointi mukaan luettuna), jotka aiheuttaisivat oikeudellisia vaikutuksia tai vastaavanlaisia merkittäviä vaikutuksia.

7) Säilytysaika
Henkilötietoja käsitellään tilastojen laatimiseksi tarvittavan ajan ja ne poistetaan sen jälkeen, kun kyseiset tilastot on analysoitu. Yhteenlaskettuja raportteja ja tilastoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja, säilytetään toistaiseksi.

Käyttäjien oikeudet

Johdanto

Edenred Finland toimii aina tämän kohdan mukaisesti käsitellessään Käyttäjien pyyntöjä, ellei se pysty osoittamaan, ettei se pysty tunnistamaan kyseessä olevaa Käyttäjää.

Käyttäjän tunnistaminen voidaan suorittaa etenkin henkilöllisyystodistuksen kopion tai muun Edenred Finlandin päättämän luotettavan keinon avulla.

Edenred Finland toimittaa Käyttäjälle, joka käyttää yhtä tai useampaa jäljempänä mainituista oikeuksistaan, tiedot pyynnön johdosta toteutetuista toimenpiteistä mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Kuukauden määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella pyyntöjen monimutkaisuuden tai lukumäärän takia. Jälkimmäisessä tapauksessa Edenred Finland ilmoittaa käyttäjälle määräajan pidentämisestä ja sen perusteista.

Kun Käyttäjä esittää pyyntönsä sähköisesti, Edenred Finland toimittaa tiedot mahdollisuuksien mukaan myös sähköisesti, ellei Käyttäjä toisin pyydä.

Mikäli Edenred Finland ei vastaa Käyttäjän pyyntöön, sen on ilmoitettava Käyttäjälle viipymättä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, kieltäytymisen syyt sekä Käyttäjän mahdollisuus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle ja hakea muutosta tuomioistuimessa.

Tämän kohdan mukaiset pyynnöt ovat maksuttomia, paitsi jos Käyttäjän pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti niiden toistuvan luonteen vuoksi. Jälkimmäisessä tapauksessa Edenred Finland voi vaatia pyynnöistä kohtuullisen maksun, joka ottaa huomioon näihin pyyntöihin liittyvät hallinnolliset kustannukset, taikka kieltäytyä käsittelemästä näitä.

Jos Edenred Finlandilla on perusteltuja epäilyjä pyynnön esittäneen Käyttäjän henkilöllisyydestä, se voi pyytää toimittamaan tarvittavat lisätiedot rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa toimivaltainen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi.

Pääsy tietoihin

Käyttäjällä on oikeus saada Edenred Finlandilta vahvistus siitä, käsitteleekö se häntä koskevia henkilötietoja. Jos Edenred Finland käsittelee henkilötietoja, Käyttäjällä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraaviin tietoihin:

 • käsittelyn tarkoitukset;
 • kyseessä olevat henkilötietokategoriat;
 • vastaanottajat tai vastaanottoryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, erityisesti Euroopan talousalueen ulkopuoliset vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt;
 • mahdollisuuksien mukaan suunniteltu säilytysaika tai, jos se ei ole mahdollista, kyseisen ajan määrittämisessä käytetyt perusteet;
 • oikeus pyytää Edenred Finlandilta henkilötietojen oikaisua tai poistamista tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
 • oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle;
 • automatisoidun päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien profilointi, ja ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot kyseisestä päätöksenteon perusteista sekä tällaisen käsittelyn merkityksestä ja odotettavissa olevista seurauksista rekisteröidylle.
 • jos henkilötietoja ei ole kerätty rekisteröidyltä itseltään, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden lähteestä;

Jos henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle, Käyttäjällä on oikeus saada tietoa siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

Käyttäjällä on oikeus saada Edenred Finlandilta maksutta kopio käsiteltävistä henkilötiedoista. Tämä oikeus ei kuitenkaan saa vaikuttaa muiden oikeuksiin ja vapauksiin, mukaan lukien Edenred Finlandin liikesalaisuuksiin tai immateriaalioikeuksiin.

Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti ja ellei rekisteröity toisin pyydä, tiedot on toimitettava yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Edenred Finland voi vaatia rekisteröidyn pyytämistä lisäkopioista kohtuullisen, hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun, joka on enintään 25 euroa.

Tietojen oikaisu

Käyttäjällä on oikeus saada Edenred Finlandilta maksutta ja ilman aiheetonta viivytystä oikaisu häntä koskeviin virheellisiin henkilötietoihin.

Käyttäjällä on käsittelyn tarkoitukset huomioon ottaen oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, mukaan lukien oikeus toimittaa täydentävä selvitys.

Tietojen poisto

Käyttäjällä on oikeus pyytää Edenred Finlandia poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja Edenred Finlandilla on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista perusteista on olemassa:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • Käyttäjä peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustuu, ja jos käsittelylle ei ole muuta oikeusperustetta;
 • Käyttäjä vastustaa käsittelyä tämän tietosuojaselosteen mukaista Edenred Finlandin oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
 • henkilötiedot on poistettava Edenred Finlandia koskevan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä lapsille.

Mikäli Edenred Finland on julkistanut henkilötiedot ja on edellä mainitun mukaisesti velvollinen poistamaan henkilötiedot, Edenred Finland ryhtyy, käytettävissä oleva teknologia ja toteutuskustannukset huomioon ottaen kohtuullisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien teknisiin toimenpiteisiin, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että Käyttäjä on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan kaikki näihin henkilötietoihin liittyvät linkitykset, kopiot tai jäljennökset.

Käyttäjän oikeutta henkilötietojen poistoon ei sovelleta siltä osin kuin käsittely on välttämätöntä:

 • sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden käyttämiseksi;
 • sellaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, joka edellyttää Edenred Finlandin suorittamaa tietojen käsittelyä;
 • oikeusvaateiden laatimiseen, esittämiseen tai niiltä puolustamiseen;
 • tilastollisiin tarkoituksiin siltä osin kuin oikeus tietojen poistamiseen estäisi todennäköisesti estää tai haittaisi vakavasti kyseisen käsittelyn tavoitteiden saavuttamista..

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Käyttäjällä on oikeus saada Edenred Finland rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista soveltuu:

 • Käyttäjä riitauttaa henkilötietojen paikkansapitävyyden ajanjaksoksi, jona Edenred Finland voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja Käyttäjä vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • Edenred Finland ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta Käyttäjä tarvitsee niitä oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • Käyttäjä on vastustanut käsittelyä, joka perustuu Edenred Finlandin oikeutettuihin etuihin, kunnes on tarkistettu, syrjäyttävätkö nämä edut Käyttäjän edut.

Jos käsittelyä on rajoitettu, tällaisia henkilötietoja, lukuun ottamatta säilytystä, saa käsitellä ainoastaan käyttäjän suostumuksella tai oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai tärkeän yleisen edun vuoksi.

Edenred Finlandin tulee informoida käsittelyn rajoittamista pyytänyttä Käyttäjää, ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan.

Ilmoitusvelvollisuus koskien henkilötietojen oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Edenred Finland ilmoittaa jokaisesta tämän selosteen mukaisesti suoritetusta henkilötietojen oikaisusta, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuuttomia ponnisteluja. Edenred Finland ilmoittaa rekisteröidylle nämä vastaanottajat, jos rekisteröity sitä pyytää..

Oikeus tietojen siirtämiseen

Jollei kolmansien osapuolten oikeuksista ja vapauksista muuta johdu, Käyttäjillä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka he ovat toimittaneet Edenred Finlandille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman Edenred Finlandin estämistä, jos:

 • käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen; ja and
 • käsittely suoritetaan automatisoidusti.

Käyttäjällä on tietojen siirtoa koskevaa oikeutta käyttäessään oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan Edenred Finlandilta toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Henkilötietojen siirtoa koskevan oikeuden käyttäminen ei rajoita tietojen poistamiseen koskevien säännösten soveltamista.

Vastustamisoikeus

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Kun Käyttäjä vastustaa suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä, henkilötietoja ei saa enää käsitellä kyseisiin tarkoituksiin.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa milloin tahansa erityiseen tilanteeseensa liittyvin perustein häntä koskevien henkilötietojen sellaista käsittelyä, joka perustuu Edenred Finlandin oikeutettuihin etuihin..

Edenred Finland ei tämän jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei se voi osoittaa, että käsittelylle on pakottavia perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät käyttäjän edut, oikeudet ja vapaudet tai, jotka liittyvät oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai oikeudellisilta vaateilta puolustautumiseen.

Automatisoitu yksilöllinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi

Käyttäjällä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, mukaan lukien profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, paitsi jos päätös:

 • on sallittu Edenred Finlandia koskevien säädösten nojalla, joissa säädetään myös asianmukaisista toimenpiteistä Käyttäjän oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen turvaamiseksi; tai
 • on tarpeen Käyttäjän ja Edenred Finlandin välisen sopimuksen solmimiseksi tai täytäntöönpanemiseksi; tai
 • perustuu Käyttäjän nimenomaiseen suostumukseen.

Kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa Edenred Finland toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet Käyttäjän oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi, ja vähintään Käyttäjän oikeudet saada asia ihmisen käsiteltäväksi Edenred Finlandilla, ilmaista näkemyksensä ja riitauttaa päätös.