Yleiset sopimusehdot

Lataa PDF-tiedostona

Nämä yleiset sopimusehdot (”Yleiset sopimusehdot”) tulevat voimaan Edenred Finland Oy:n, 00510 Helsinki, y-tunnus 1057825-2 (”Edenred”) ja asiakkaan (”Asiakas”) välillä taikka Edenredin ja Palveluntarjoajan (”Palveluntarjoaja”) välillä. 

Palveluntarjoajasta ja Edenredistä taikka Asiakkaasta ja Edenredistä käytetään näissä Yleisissä sopimusehdoissa jäljempänä kummastakin myös nimitystä ”Osapuoli” ja yhdessä nimitystä ”Osapuolet”. 

Yleiset sopimusehdot tulevat voimaan i) Edenredin ja Asiakkaan välillä sen jälkeen, kun Asiakas on rekisteröitynyt Edenredin palvelun käyttäjäksi ja rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt Yleiset sopimusehdot, kun molemmat Osapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen tai, kun Asiakas ja Edenredin laillinen edustaja ovat solmineet suullisen sopimuksen Edenredin palveluiden käyttöönotosta, ii) Edenredin ja Palveluntarjoajan välillä Palvelusopimuksessa määrättynä päivänä, kun molemmat Osapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen tai, kun Palveluntarjoaja ja Edenredin laillinen edustaja ovat solmineet suullisen sopimuksen Edenredin palveluiden käyttöönotosta. 

1. Soveltamisala

Näitä Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin Edenredin ja Asiakkaan sekä Edenredin ja Palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen. 

Edenredin ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan, ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin todettu, seuraavaa etusijajärjestystä: 

  1. Palvelusopimus 
  2. Yleiset sopimusehdot (ml. liitteenä olevat Edenred-ratkaisujen ja Edenred Arvoseteli -palvelun yleiset sopimusehdot ja Edenred-ratkaisujen käyttöehdot) 
  3. Hinnasto ja käytönmukaista laskutusta koskevat ehdot (kulloinkin voimassa oleva hinnasto ja laskutusehdot julkaistaan Verkkosivuilla) 

Kohdat 1-3 yhdessä muodostavat Edenredin ja Asiakkaan välisen sopimuksen (”Sopimus”). 

Edenredin ja Palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan, ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin todettu, seuraavaa etusijajärjestystä: 

  1. Palvelusopimus 
  2. Yleiset sopimusehdot (ml. liitteenä olevat Edenred-ratkaisujen ja Edenred Arvoseteli -palvelun yleiset sopimusehdot ja Edenred-ratkaisujen käyttöehdot) 
  3. Hinnasto (kulloinkin voimassa oleva hinnasto ja laskutusehdot julkaistaan Verkkosivuilla) 

Kohdat 1-3 yhdessä muodostavat Edenredin ja Palveluntarjoajan välisen sopimuksen (”Sopimus”). 

2. Määritelmät

Tässä Sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä: 

’Arvoseteleillä tai Edenred Arvosetelillä’ tarkoitetaan kaikkia nykyisiä ja tulevia Edenredin liikkeelle laskemia, merkityn määräajan voimassa olevia ja ennakkoon maksettavia seteliratkaisuja, jotka on tarkoitettu Edunsaajan lounas- ja/tai liikunta- ja kulttuuripalveluun liittyvän edun maksamiseen. Nykyiset Yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetut arvosetelit ovat Edenred Lounari sekä Edenred Virike. 

’Asiakkaalla’ tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, joka on rekisteröitynyt Internet-palveluun ja saanut käyttäjätunnuksen ja mahdollisuuden tehdä Edenred-ratkaisujen tilauksia ja/tai Arvosetelitilauksia. 

’Edenred Hammashoito’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred-ratkaisua mukaan lukien MyEdenred Mobiilia, jonka Edenred -konserniin kuuluva yhtiö PrePay Technologies Ltd on laskenut liikkeelle MasterCard International Incorporatedin myöntämällä lisenssillä. Edenred hallinnoi Edenred Hammashoito -ratkaisua, joka on voimassa Suomessa ja jota voidaan käyttää vain hammashoitopalveluiden ostamiseen Edenred Hammashoito -ratkaisun hyväksyviltä rajattuun verkostoon kuuluvilta Palveluntarjoajilta. Edenred Hammashoito on virtuaalinen kortti.  

’Edenred Hieronta’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred-ratkaisua mukaan lukien MyEdenred Mobiilia, jonka Edenred -konserniin kuuluva yhtiö PrePay Technologies Ltd on laskenut liikkeelle MasterCard International Incorporatedin myöntämällä lisenssillä. Edenred hallinnoi Edenred Hieronta -ratkaisua, joka on voimassa Suomessa ja jota voidaan käyttää vain hierontapalveluiden ostamiseen Edenred Hieronta -ratkaisun hyväksyviltä rajattuun verkostoon kuuluvilta Palveluntarjoajilta. Edenred Hieronta on virtuaalinen kortti.  

’Edenred-kortti’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred-ratkaisua, jonka Edenred-konserniin kuuluva yhtiö PrePay Technologies Ltd on laskenut liikkeelle MasterCard International Incorporatedin myöntämällä lisenssillä. Edenred hallinnoi Edenred-korttia, joka on voimassa Suomessa, joka yhdistää Edenred Lounari ja Edenred Virike -ratkaisujen ominaisuudet ja joka voi olla fyysinen tai virtuaalinen. 

’Edenred Lounari’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred-ratkaisua tai Arvoseteliä, joka on voimassa Suomessa ja jota voidaan käyttää vain ateriavalmisteiden ostamiseen rajattuun ruokailupaikkojen verkostoon kuuluvissa ravintoloissa, kahviloissa ja muissa aterioita tarjoavissa paikoissa Palveluntarjoajilla, jotka hyväksyvät Edenred Lounarin maksuvälineenä. 

’Edenred ja/tai MyEdenred Mobiili’ tarkoittaa mobiilisovellus ja/tai Internet -pohjaisia Edenred -ratkaisuja. Edenred hallinnoi Edenred ja/tai MyEdenred Mobiili-ratkaisua, joka on voimassa Suomessa ja joka sisältää eri Edenred-ratkaisujen ominaisuudet. 

’Edenred-ratkaisu tai Edenred-ratkaisut’ tarkoittavat kaikkia nykyisiä ja tulevia Edenredin liikkeelle laskemia ja/tai hallinnoimia ennakkoon- ja jälkikäteen maksettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu Edunsaajan ateria-, liikunta- ja/tai kulttuuripalveluiden, hieronta-, hammashoito- ja/tai työsuhdematkaan liittyvän edun maksamiseen.  Edenred-ratkaisuja voidaan käyttää ainoastaan Palveluntarjoajien käyttöpaikoissa sellaisten tuotteiden ja palveluiden ostamiseen, jotka määritellään Edenred-ratkaisujen sopimus- ja käyttöehdoissa. Edenred-ratkaisut ovat Kohdennettuja maksuvälineitä. 

’Edenred-ratkaisujen käyttöehdot’ tarkoittavat Yleisten sopimusehtojen liitteenä olevia Käyttöehtoja, jotka sitovat Edunsaajaa hänen käyttäessään Edenred-ratkaisuja. 

’Edenred-tili’ tarkoittaa käyttötiliä, jonne Edunsaajan Edenred-ratkaisua koskevat tiedot tallentuvat ja jonne Edenred-ratkaisun käyttöarvo ladataan. 

’Edenred Työmatka’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred-ratkaisua, jonka Edenred-konserniin kuuluva yhtiö PrePay Technologies Ltd on laskenut liikkeelle MasterCard International Incorporatedin myöntämällä lisenssillä. Edenred hallinnoi Edenred Työmatka -ratkaisua, joka on voimassa Suomessa ja jota voidaan käyttää vain työsuhdematkapalveluiden ostamiseen Edenred Työmatka -ratkaisun hyväksyviltä rajattuun verkostoon kuuluvilta Palveluntarjoajilta. ’Edenred Työmatka’ voi olla fyysinen tai virtuaalinen kortti. 

’Edenred Virike’ tarkoittaa Edunsaajan henkilökohtaista Edenred-ratkaisua tai Arvoseteliä, joka on voimassa Suomessa ja jota voidaan käyttää vain kulttuuri- ja/tai liikuntapalveluiden ostamiseen Edenred Virikesetelin hyväksyviltä rajattuun verkostoon kuuluvilta Palveluntarjoajilta. 

’Edunsaaja’ tarkoittaa Edenred-ratkaisun haltijaa eli Asiakkaan työntekijää, joka on Asiakkaan ja Edenredin välisen sopimuksen perusteella oikeutettu käyttämään Arvoseteleitä ja/tai Edenred-ratkaisuja. 

’Internet-palvelu’ tarkoittaa mitä tahansa Edenredin tarjoamaa sovellusta, jonka avulla Asiakas, Palveluntarjoaja tai Edunsaaja voivat hallinnoida Edenred-ratkaisuaan tai siihen liittyviä asioita tai tilauksia. 

’Kauppiassopimuksella’ tarkoitetaan kauppiaan (Palveluntarjoaja) ja maksutapahtumien vastaanottajan (korttitapahtuman vastaanottava pankki ja/tai muu maksuratkaisuja tarjoava taho) välistä erillistä, Edenredistä kokonaan riippumatonta Kauppiassopimusta korttimaksujen vastaanottamisesta ja joka ei kuulu Yleisten sopimusehtojen ja tämän Sopimuksen piiriin. 

’Kohdennettu maksuväline’ tarkoittaa maksuvälinettä, jonka käyttö on rajoitettu ainoastaan ennalta määrättyihin käyttökohteisiin. 

’Korteilla’ tarkoitetaan kaikkia Edenredin virtuaalisia tai fyysisiä korttimuotoisia ratkaisuja, joita Yleiset sopimusehdot ja Sopimus koskevat.  

’Käyttöarvo’ tarkoittaa Edenred-ratkaisulle ladattua arvoa, joka on vielä käytettävissä. Edenred-ratkaisulle ladattu Käyttöarvo on käytettävä kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden sisällä sen lataamisesta taikka Asiakkaan määrittämään ajankohtaan mennessä. 

’Lisäpalvelulla’ tarkoitetaan mitä tahansa Edenredin tarjoamaa lisäpalvelua, jonka Edenred tarjoaa. 

’Lähettipalvelu ’ tarkoittaa mitä tahansa kuljetuspalvelua tarjoavaa yritystä ja/tai palvelualustaa, joissa tehtäviä ateria- ja/tai kuljetuspalvelutilauksia voi kokonaan tai osittain maksaa Edenred-ratkaisulla. 

’Maksajalla’ tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, joka on suorittanut ennakkomaksun Asiakkaan tilaamista Edenred-ratkaisuista ja/tai Arvoseteleistä (joko Asiakas itse tai esimerkiksi sen emoyhtiö, kirjanpitoyhteisö tai muu kolmas taho). 

’Maksuilla’ tarkoitetaan Arvoseteleiden ja/tai Edenred-ratkaisujen nimellisarvon mukaista hintaa ja Edenredin kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisia toimitus-, palvelu- ja muita maksuja. 

’Svealla’ tarkoitetaan Svea Payments Oy:tä, y-tunnus: 2121703-0. 

’Mobiilimaksuilla ’ tarkoitetaan kaikkia MyEdenred mobiilisovellus- ja/tai internet -pohjaisia maksuja, joita Yleiset sopimusehdot ja Sopimus koskevat. 

’MyChoice-palvelu’ tarkoittaa Asiakkaan mahdollisesti hankkimaa lisäpalvelua, jonka käyttöönoton myötä Edunsaajan on mahdollista siirtää eri Edenred-ratkaisujen Käyttöarvoa eri Edenred-tilien välillä kuitenkin aina Ohjeiden mukaisesti siten, että kunkin Edenred-ratkaisun vuosittainen kokonaisarvo vastaa enimmillään Verohallinnon kulloinkin määrittelemää ko. etuuden vuotuista enimmäisrajaa.  Käyttöarvoa ei voi kuitenkaan koskaan siirtää Edenred Lounarin ja muiden Edenred-ratkaisujen välillä. 

’Ohjeet’ tarkoittavat kaikkia sääntöjä, suuntaviivoja, säädöksiä ja muita ohjeita, joita Edenred kulloinkin antaa Asiakkaalle, Palveluntarjoajalle ja/tai Edunsaajalle ja jotka liittyvät Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden käyttämiseen ja toimintaan, kuten teknisiä yksityiskohtia koskevat ohjeet, maksutapahtumia välittävien pankkien antamat ohjeet sekä viranomaisten ja Verohallinnon julkaisemia ohjeita. 

’Palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan mitä tahansa palveluntarjoajaa, yritystä ja/tai yrittäjää, joka on tehnyt Palvelusopimuksen Edenredin kanssa ja joka on sen perusteella valtuutettu hyväksymään tietyt Edenred-ratkaisut ja/tai Arvosetelit maksuna yksilöityjen tuotteiden tai palveluiden tarjoamisesta. 

’(Palvelu)hinnastolla’ tarkoitetaan Edenredin liikkeelle laskemien ratkaisujen tai Edenredin tarjoamien Lisäpalveluiden hinnastoja. Kulloinkin voimassa olevat hinnastot ja laskutusehdot julkaistaan Verkkosivustolla tai erikseen kirjallisesti. Palvelupalkkiot voivat vaihdella sopimuksen sisällöstä ja Edenred-ratkaisusta riippuen. 

’Verkkosivusto/Verkkosivut’ tarkoittaa Edenredin verkkosivustoa osoitteessa www.edenred.fi

’Yleisillä ehdoilla tai Yleisillä sopimusehdoilla’ tarkoitetaan näitä yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat osa Edenredin ja Asiakkaan taikka Edenredin ja Palveluntarjoajan välistä Sopimusta.

3. Tausta ja tarkoitus

Näissä Yleisissä sopimusehdoissa sovitaan ehdoista, joiden mukaisesti i) Edenred toimittaa ja Asiakas tilaa Edenred-ratkaisuja Edunsaajille sekä muista Sopimukseen sovellettavista yleisistä ehdoista sekä ehdoista, jotka soveltuvat Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden hyväksymiseen vastikkeena ateria-, liikunta- ja kulttuuri-, työmatkalippu-, hieronta- ja/tai hammashoitopalveluista, ja ii) Palveluntarjoaja sitoutuu hyväksymään kaikki Edenred-ratkaisut ja/tai Arvosetelit vastikkeena Asiakkaan Sopimuksessa ilmoittamista myyntipisteistä ostamista ateria-, liikunta- ja kulttuuri-, työmatkalippu-, hieronta- ja/tai hammashoitopalveluista. 

Edenred-ratkaisut ovat Kohdennettuja maksuvälineitä. Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä käytettäessä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia viranomaisten päätöksiä ja ohjeita, Verohallinnon päätökset ja ohjeet mukaan lukien. Asiakas ja Palveluntarjoaja vakuuttavat olevansa tietoisia Ohjeista ja siitä, että Ohjeista johtuvat rajoitukset ja niihin tehtävät muutokset voivat vaikuttaa Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden käyttämiseen sekä Edenredin tämän Sopimuksen perusteella tarjoamiin palveluihin. 

Asiakas yksin vastaa siitä, että Edunsaajat ovat tietoisia Ohjeiden sisällöstä ja niiden vaikutuksesta Edenred-ratkaisujen käyttöön.

4. Palveluntarjoajan yleiset velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on Sopimuksen nojalla oikeus ja velvollisuus hyväksyä kaikki Edenred–ratkaisut ja/tai Arvosetelit maksuksi tarjoamistaan aterialiikunta- ja kulttuuri-, työmatkalippu-, hieronta- ja/tai hammashoitopalveluista. Palveluntarjoajilla, joilla ei ole tällä hetkellä käytössään korttimaksupäätteitä, on oikeus ja velvollisuus hyväksyä tarjoamiensa palvelujen maksuksi Arvoseteleitä ja/tai Mobiilimaksuja. Edenred sitoutuu tiedottamaan Palveluntarjoajalle Verkkosivustollaan muutoksista Edenred-ratkaisuvalikoimassaan ja/tai Arvoseteleissä. 

Palveluntarjoaja sitoutuu hyväksymään Edenred-ratkaisut ja/tai Arvosetelit maksuksi ainoastaan aterias-, liikunta- ja kulttuuri-, työmatkalippu-, hieronta- ja/tai hammashoitopalveluista.  Palveluntarjoajan ja Edenredin välisen Sopimuksen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei saa vaihtaa Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä käteiseksi eikä antaa niistä vaihtorahaa. Edenred- ratkaisuja ei saa hyväksyä maksuksi alkoholista, tupakasta, elintarvikkeista tai muista hyödykkeistä tai palveluista, joita Edenred-ratkaisuihin ja/tai Arvoseteleihin soveltuvat verosäännökset eivät koske. Edenred-ratkaisut ovat henkilökohtaisia. 

Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan kaikkia Edenredin tai kolmannen osapuolen sille kulloinkin toimittamia Ohjeita. Edenred toimittaa Palveluntarjoajalle erikseen erilliset ohjeet kohdennettujen Edenred-ratkaisujen käytöstä. 

Palveluntarjoaja sitoutuu Edenred-ratkaisuja hyväksyessään noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Verohallinnon luontois- ja henkilökuntaetuja sekä kohdennettujen Edenred-ratkaisujen käyttöä ja Arvoseteleitä koskevia päätöksiä ja muita viranomaismääräyksiä. Voimassa oleviin sovellettaviin vero-ohjeisiin voi tutustua Verohallinnon verkkosivustolla. Palveluntarjoaja ymmärtää ja hyväksyy, että Edenred-ratkaisuilla ja/tai Arvoseteleillä voidaan maksaa vain edun piiriin kulloinkin kuuluvia palveluja. 

Palveluntarjoaja sitoutuu tunnistamaan ja tarkistamaan Edenred-ratkaisun haltijan henkilöllisyyden ja maksun vastaanottamisen Ohjeiden mukaisesti. 

Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan kaikkia olemassa olevia Ohjeita, mukaan lukien kohdennettujen Edenred-ratkaisujen käyttöön liittyviä ohjeita sekä opastamaan henkilökuntaansa noudattamaan niitä. 

Palveluntarjoaja ei saa periä Asiakkaalta lisämaksua Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden käytöstä eikä asettaa niitä eriarvoiseen asemaan muihin maksutapoihin verrattuna. Edenred ei vastaa Edenred-ratkaisuilla ja/tai Arvoseteleillä maksettujen palvelujen käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 

Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus käyttää Edenredin tavaramerkkejä yksinomaan Edenredin antamien ohjeiden mukaisesti osoittamaan, että Palveluntarjoaja vastaanottaa maksuna Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä. 

Edenredillä on oikeus käyttää Palveluntarjoajan nimeä ja logoa Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden markkinoinnissa.

5. Edenred-ratkaisujen tilaaminen

Asiakas voi tilata Edenred-ratkaisuja ja tehdä Edenredille Käyttöarvon latauspyynnön kirjautumalla käyttötililleen Internet-palvelusta. 

Edenred-ratkaisun tilaamisen yhteydessä Asiakas antaa Edenredille yhteyshenkilötiedot. 

Jos Edenred-ratkaisuun sovelletaan käytönmukaista laskutusta, Asiakas ilmoittaa Edenredille ratkaisun tilaamisen yhteydessä myös ratkaisukohtaisen etuuden vuosittaisen maksimimäärän, minkä jälkeen Käyttöarvorajat määritellään Edunsaajakohtaisesti. Edenred-ratkaisun lataaminen aktivoi automaattisesti ja ilman erillisiä toimenpiteitä etuuden myöntämisen. Todettakoon selvyyden vuoksi, että käytönmukainen laskutus edellyttää, että Asiakas suorittaa Edenredille kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen vakuuden. 

Edenred lataa Asiakkaan pyynnöstä Edunsaajan Edenred-tilille Asiakkaan määrittelemän summan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kunkin yksilöidyn Edenred-ratkaisun käyttöön soveltuvat Edenred-ratkaisujen Käyttöehdot ovat Yleisten ehtojen liitteenä. Viimeisimmät versiot Edenred-ratkaisujen Käyttöehdoista löytyvät Verkkosivustolta. 

Asiakkaan valtuuttamat henkilöt hallinnoivat Asiakkaan käyttötiliä käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka toimitetaan sähköpostitse asiakastiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen. Edenred käsittelee vain sellaiset tilaukset ja latauspyynnöt, jotka on saatu Asiakkaan lailliselta edustajalta tai henkilöltä, joilla on tämän Sopimuksen mukainen Asiakkaan antama asianmukainen valtuutus. Edenred pyrkii käsittelemään Käyttöarvon latauspyynnöt yhdessä (1) päivässä ja toimittamaan Edenred-ratkaisut kymmenen (10) työpäivän kuluessa tilauksesta. 

Asiakas sitoutuu toimittamaan Edenredille kaikki tarpeelliset tiedot Edunsaajasta. Asiakas vastaa Edunsaajasta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että Edunsaaja on Asiakkaan työntekijä. Edenred-ratkaisut toimitetaan Asiakkaan yhteyshenkilön Internet-palvelussa ilmoittamaan osoitteeseen. Edenred varaa itselleen oikeuden olla myöntämättä uutta tai korvaavaa Edenred-ratkaisua Asiakkaan nimeämälle henkilölle syytä ilmoittamatta. 

Jos Asiakkaaseen sovelletaan sopimusruokailua ja/tai jos Asiakkaalla on käytössä Edenred Hieronta ja/tai Edenred Hammashoito -edut, Edenred-ratkaisun tilaamisen yhteydessä Asiakas i) valitsee ja määrittelee Ohjeita noudattaen Edenredin Palveluntarjoajia koskevasta luettelosta ne Palveluntarjoajat, joilta Asiakas tulee hankkimaan palveluja ja/tai joissa Asiakas tulee hyödyntämään Edenred-ratkaisuja, ja ii) valtuuttaa, valitessaan Palveluntarjoajat edellä kohdassa i) todetun mukaisesti, Edenredin Asiakkaan puolesta solmimaan sopimuksen ja hallinnoimaan sopimusta, joka tehdään Asiakkaan valitsemien Palveluntarjoajien kanssa palvelun tuottamiseksi Asiakkaalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus tarvitaan vain tilanteissa, joissa Asiakkaan ja valittujen Palveluntarjoajien välillä ei ole voimassa olevaa sopimusta. Sopimukset tehdään Käyttöpaikkavalinta-työkalua hyödyntäen ja niitä voi tarkastella Käyttöpaikkavalinta-työkalussa.  

Mikäli Palveluntarjoajalla on jo olemassa oleva sopimus Asiakkaan kanssa, tulee Palveluntarjoajan noudattaa kyseisessä sopimuksessa sovittuja ehtoja myös Edenred-ratkaisuja koskevissa palveluissa ja maksuissa. 

Todettakoon selvyyden vuoksi, että huolimatta sopimusruokailun ja/tai em. etujen soveltamisesta Asiakkaaseen, Edunsaaja on oikeutettu käyttämään Edenred-ratkaisuja sopimusruokailuun valittujen palveluntarjoajien lisäksi myös muilla Palveluntarjoajilla. Edenred Hieronta ja/tai Edenred Hammashoito -etuja voi käyttää kuitenkin aina vain Asiakkaan valitsemilla Palveluntarjoajilla.  

Edenred Hieronta ja/tai Edenred Hammashoito -etujen osalta Asiakkaan tulee tarvittaessa varmistua tarjotun palvelun kuulumisesta työterveyshuoltoon. Asiakas vastaa yksin siitä, että Asiakas tiedottaa henkilöstöään asianmukaisesti ja ajantasaisesti niistä Palveluntarjoajista, joiden luona henkilöstö on oikeutettu hyödyntämään Edenred Hieronta- ja/tai Edenred Hammashoito -etuuksia.  

6. Palveluntarjoaja ja arvoseteleiden, korttien ja mobiilimaksujen hyväksymispalvelu        

Palveluntarjoaja sitoutuu käsittelemään vastaanottamansa ja hyväksymänsä Arvosetelit, Edenred-ratkaisut, Kortit ja/tai Mobiilimaksut Ohjeiden mukaisesti. 

Palveluntarjoajan tulee varmistaa Arvoseteliä hyväksyessään, että se on siihen merkityn voimassaoloajan mukaisesti voimassa ja että Arvoseteli on ehjä, käyttämätön ja aito. 

Palveluntarjoaja tarvitsee korttimaksujen käsittelemiseen maksupäätteen, joka on yhdistetty MasterCard/Maestro-maksujärjestelmään. Edenred-kortin haltijan on näytettävä Edenred-ratkaisua Palveluntarjoajalle ennen osto- ja/tai korttitapahtumaa, jonka käsittely ja varmennus tapahtuu Palveluntarjoajan ja korttitapahtuman vastaanottavan pankin Kauppiassopimuksen mukaisesti, joka ei kuulu tämän Sopimuksen soveltamisalaan. 

Palveluntarjoaja ei saa hyväksyä maksutapahtumaa, jota maksutapahtuman vastaanottaja ei voi varmentaa online-tilassa, jos tällainen välitön varmennus on välttämätön. Palveluntarjoaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että Korteilta veloitettava summa vastaa aina kortinhaltijoille tarjottua palvelua. Palveluntarjoaja maksaa pankilleen tai muulle sopimuskumppanilleen Korteilla tapahtuvien maksujen välittämisestä tavanomaisen kauppiasmaksun kyseisten sopijapuolten erillisen sopimuksen perusteella. Edenred ei missään olosuhteissa vastaa maksuista, jotka perustuvat sopimuksiin, joissa se ei ole osapuolena. 

Edenredillä on oikeus pyytää Palveluntarjoajalta todiste yksittäisestä tai useasta ostotapahtumasta kortinhaltijoiden vaatimusten selvittämiseksi. Edenred pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä Edenred-ratkaisuilla tehtyjä maksutapahtumia, jotka ovat virheellisiä tai laittomia, mitättömiä tai Sopimuksen vastaisia tai jotka on tehty väärennetyllä tai vanhentuneella Edenred-ratkaisulla. 

Palveluntarjoaja tarvitsee Mobiilimaksujen käsittelyyn toimivan internet-yhteyden. Mobiilimaksujen seuranta tapahtuu kirjautumalla Internet-palveluun. Mobiilimaksutapahtumat käsittelee ja varmentaa Edenred-konserniin kuuluva yhtiö PrePay Solutions Ltd (”PPS”). Edenred tilittää vastaanotetut Mobiilimaksut Palveluntarjoajalle voimassa olevan tilitysaikataulun mukaisesti.  

Palveluntarjoaja vastaa Arvoseteleiden turvallisesta toimituksesta Edenredille Ohjeiden mukaisesti. Edenred tilittää Palveluntarjoajalle Palveluntarjoajan Edenredille Sopimuksen mukaisesti toimittamien ja Ohjeiden mukaisesti käsiteltyjen Arvoseteleiden nimellisarvon. 

Edenred vähentää Arvoseteleiden nimellisarvosta, laskuttaa Palveluntarjoajalta ja/tai vähentää tilityksestä Palveluntarjoajalle kulloinkin voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaisen palvelupalkkion. Edenredin laskutuksen maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta netto. Kulloinkin voimassa oleva Palveluhinnasto julkaistaan Verkkosivustolla. Palkkiot voivat vaihdella Edenred-ratkaisuista ja/tai Arvoseteleistä riippuen. Muut mahdolliset maksut ja palkkiot, maksuehdot ja laskutusehdot määritetään Verkkosivustolla tai erikseen kirjallisesti. Korttien käytöstä mahdollisesti veloitettavat palkkiot määräytyvät erillisen Kauppiassopimuksen perusteella. 

Edenredillä on oikeus vähentää hinnastonsa mukainen palvelupalkkiomaksu Sopimuksen ja/tai Ohjeiden vastaisesti käsiteltyjen Arvoseteleiden ja/tai Edenred-ratkaisujen osalta. Lisäksi Edenredillä on tämän Sopimuksen mukaisen irtisanomisoikeuden sijasta tai sen lisäksi oikeus pidättäytyä Palveluntarjoajalle tehtävistä tilityksistä kokonaan tai osittain Sopimuksen ja/tai Ohjeiden vastaisesti käsiteltyjen tai toimitettujen Arvoseteleiden ja/tai Edenred-ratkasujen osalta taikka Palveluntarjoajan laskujen maksulaiminlyöntien vuoksi. 

Palveluntarjoajan tulee varmistaa, että Edenred on vastaanottanut i) Edenred Lounari-arvosetelit viimeistään viidentoista (15) päivän kuluessa seteleihin merkityn voimassaoloajan päättymisestä (eli 15. tammikuuta mennessä), ja ii) Virike-arvosetelit seteleihin merkityn voimassaoloajan päättymistä seuraavan helmikuun viimeiseen työpäivään mennessä. Em. ajankohtia myöhemmin vastaanotettuja Edenred Lounari- tai Virike -arvoseteleitä ei hyvitetä Palveluntarjoajalle. 

Palveluntarjoaja sitoutuu tarkastamaan viipymättä, että Edenredin Palveluntarjoajalle tilittämät määrät täsmäävät Palveluntarjoajan Edenredille toimittamien ja ilmoittamien Arvoseteleiden nimellisarvon kanssa (vähennettynä Edenredin palvelupalkkiolla). Palveluntarjoaja on vastuussa Arvoseteleiden tilityslomakkeen tietojen tarkistamisesta ennen lomakkeen lähettämistä Edenredille. Palveluntarjoaja sitoutuu välittömästi ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilityspäivästä kirjallisesti tehtävällä reklamaatiolla ilmoittamaan mahdollisista poikkeamista Edenredin tilitysten ja Palveluntarjoajan vastaanottamien Arvosetelimaksujen määrissä. Edenred ei vastaa edellä mainitun ajankohdan jälkeen reklamoiduista poikkeamista tilitysmäärissä. 

Palveluntarjoaja sitoutuu tarkastamaan, että Edenred on vastaanottanut ja maksanut tilityksen ajallaan. Mikäli Palveluntarjoaja ei ole vastaanottanut maksusuoritusta lähettämästään tilityksestä, Palveluntarjoaja sitoutuu viimeistään kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa Arvoseteleiden lähetyspäivästä Edenrediin kirjallisesti ilmoittamaan maksamattomasta tilityksestä Edenredille. Edenredillä on oikeus vaatia Palveluntarjoajalta ja Palveluntarjoajalla on velvollisuus toimittaa Edenredille tarvittavat todisteet maksamattoman tilityksen selvitystyötä varten (”Yhteistyövelvoite”). Mikäli Palveluntarjoaja ei toimita vaadittuja todisteita seitsemän (7) päivän kuluessa pyynnöstä, katsotaan Palveluntarjoajan rikkovan Yhteistyövelvoitetta, jolloin Edenred ei ole velvollinen jatkamaan selvitystyötään. Edenred ei vastaa maksamattomista tilityksistä, jotka Palveluntarjoaja ilmoittaa edellä mainitun ajankohdan jälkeen tai joiden osalta Palveluntarjoaja ei noudata Yhteistyövelvoitetta. 

7. Käyttäjätunnus ja salasana

Asiakas, Edunsaaja ja Palveluntarjoaja ovat yksin ja erikseen vastuussa Edenredin palvelujen käyttäjätunnusten ja salasanojen käyttämisestä ja salassapidosta. Käyttäjätunnus ja salasana ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä niitä tule luovuttaa kolmansille osapuolille. Asiakas, Edunsaaja ja Palveluntarjoaja vastaavat käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä ja niiden perusteella tehdyistä tilauksista ja/tai muutoksista siihen saakka, kunnes Edenredille on esitetty tämän Sopimuksen mukaisesti pyyntö pääsyn estämisestä käyttäjätilille. 

Asiakkaan, Edunsaajan tai Palveluntarjoajan tulee välittömästi ilmoittaa tämän Sopimuksen mukaisesti Edenredille, jos Asiakas, Edunsaaja tai Palveluntarjoaja huomaavat, että käyttäjätilille on kirjauduttu luvattomasti, jos käyttäjätunnus tai salasana on päätynyt kolmannen osapuolen tietoon tai kadonnut taikka, jos käyttäjätunnus tai salasana on jostain muusta syystä vaihdettava tai suljettava. 

8. Käyttörajoitukset

Edenredillä on oikeus milloin tahansa tilapäisesti rajoittaa Edenred-ratkaisujen taikka Edenredin palvelujen käyttöä taikka estää ne pysyvästi, jos Edenredillä on perusteltu syy epäillä, että Asiakas, Edunsaaja ja/tai Palveluntarjoaja käyttävät Edenred-ratkaisua tai Edenredin palveluja ehtojen vastaisesti. 

Asiakas voi rajoittaa Edenred-ratkaisun käyttöä, mikäli hän on neuvotellut Edenredin kanssa poikkeuksellisesta Edenred-ratkaisun tai Edenredin palvelujen käytön rajoituksesta. 

9. Päivitys ja ylläpitö

Edenredillä on oikeus keskeyttää palvelun käyttö ilman vahingonkorvausvelvollisuutta Asiakkaalle, Edunsaajalle tai Palveluntarjoajalle, jos se on tarpeellista palvelun huoltamisen, korjaamisen tai kehittämisen vuoksi taikka, jos keskeytykselle on muu perusteltu syy. Edenred ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan palvelunkeskeytyksistä etukäteen Asiakkaalle, Edunsaajalle tai Palveluntarjoajalle. 

Edenredillä on oikeus alan ja oman toimintansa kehitys huomioon ottaen muuttaa Edenred-ratkaisujen hyväksymistä koskevia palveluja, Internet-palveluita ja Lisäpalveluita sekä niiden toteutustapaa kuitenkin siten, ettei palveluiden taso kokonaisuudessaan alennu. Edenredillä on lisäksi oikeus muuttaa palvelua, jos muutos johtuu laista, asetuksesta, viranomaisen määräyksestä tai päätöksestä. 

10. Edenredille ilmoitetut tiedot ja muutoksista ilmoittaminen

Asiakas, Edunsaaja ja/tai Palveluntarjoaja ovat yksin ja erikseen vastuussa Edenredille ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä eikä Edenredillä ole velvollisuutta varmentaa tai täydentää sille ilmoitettuja tietoja. 

Jos Asiakkaan, Edunsaajan ja/tai Palveluntarjoajan tietoihin ja/tai olosuhteisiin tulee muutoksia, jotka voivat vaikuttaa Osapuolten väliseen Sopimukseen tai Edenredin tuottamaan palveluun (ml. yhteystietomuutokset ja muutokset Edunsaajissa, kontaktihenkilöissä ja/tai maksukyvyssä), Asiakas, Edunsaaja ja/tai Palveluntarjoaja ovat velvollisia ilmoittamaan muutoksesta Edenredille viipymättä. Muutoksista tulee ilmoittaa Internet-palvelun kautta. 

11. Edenredin yhteydenpito asiakkaaseen, edunsaajaan ja palveluntarjoajaan

Asiakas ja/tai Palveluntarjoaja ovat velvollisia ilmoittamaan Edenredille kontaktihenkilön / kontaktihenkilöt sekä heidän ajantasaiset ja täydelliset yhteystietonsa. Edenred toimittaa Sopimusta ja tarjottua palvelua koskevat ilmoitukset, raportit ym. tiedot ainoastaan ko. kontaktihenkilölle/-henkilöille. 

Edenred antaa Asiakkaalle ja Palveluntarjoajalle Sopimukseen ja tarjoamaansa palveluun liittyviä ilmoituksia Internet-palvelussa tai Verkkosivustolla taikka sähköpostitse tai kirjeitse Asiakkaan ja Palveluntarjoajan Edenredille, postipalvelulle tai viranomaisille ilmoittamaan osoitteeseen. 

Asiakkaan ja Palveluntarjoajan katsotaan vastaanottaneen ja ymmärtäneen Edenredin antamat ilmoitukset viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä ilmoituksen toimittamisesta tai lähettämistä. 

Edenred voi antaa Edunsaajalle tarjoamaansa palveluun liittyviä ilmoituksia ja voi tukea palvelun käyttöönottoa sähköpostitse, tekstiviestillä, Verkkosivustolla tai Edunsaajille tarkoitetussa Internet-palvelussa. Internet-palvelun kautta Edunsaajat voivat myös seurata ja hallinnoida Edenred-ratkaisuaan ja siihen liittyviä asioita tai tilauksia. 

12. Edenred-ratkaisujen voimassaolo ja käyttöarvo

Edenred-ratkaisut ovat voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta Edenred-ratkaisun tilaamisesta. Mikäli Edenred-ratkaisun käyttöä halutaan jatkaa voimassaolon päättymisen jälkeen tai mikäli Edunsaaja tarvitsee korvaavan Edenred-ratkaisun vahingoittuneen, kadonneen tai varastetun tilalle, on Asiakkaan tilattava Edunsaajalle uusi Edenred-ratkaisu. Edenred veloittaa uusimisesta Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen maksun. Voimassaoloajat ja hinnastot voivat vaihdella Edenred–ratkaisusta riippuen. 

Edenred-tilille ladattu Käyttöarvo on voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta Käyttöarvon lataamisesta. Edunsaaja ei voi käyttää käyttämätöntä Käyttöarvoa voimassaoloajan päätyttyä. Jos Edunsaajan työsuhde Asiakkaaseen päättyy, Asiakas päättää poistaa Edunsaajan etuuden piiristä tai Asiakas päättää Sopimuksen Edenredin kanssa, Edenred-tilin Käyttöarvo vanhenee Asiakkaan sovellettavasta sopimustyypistä riippuen joko välittömästi tai kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun Asiakas on ilmoittanut tästä Edenredille.  Edenred ei missään tilanteessa palauta Asiakkaalle tai Edunsaajalle Edenred Lounari-ratkaisun käyttämätöntä Käyttöarvoa. 

Edenred Virike -tilille ladatut varat palautetaan Asiakkaalle tämän pyynnöstä sen jälkeen, kun kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden voimassaoloaika on päättynyt. Palautusta varten Asiakkaan tulee vahvistaa Edenredille maksutiedot kuuden (6) kuukauden sisällä Edenredin ilmoituksen päiväyksestä. Varat palautetaan ainoastaan maksutiedot vahvistaneille Asiakkaille niin pian kuin teknisesti mahdollista. Kulloinkin voimassa olevat palautusmaksut ja -rajoitukset on yksilöity hinnastossa ja/tai Verkkosivuilla. Asiakkaan ja Edenredin Sopimuksen päättyessä jäljellä olevaa Käyttöarvoa ja kyseisen kalenterikuukauden aikana vanhenevaa Käyttöarvoa ei kuitenkaan palauteta. 

Edenred-ratkaisujen käyttöarvon enimmäismäärät ja muut rajoitukset määräytyvät Verohallinnon kulloinkin ohjeistuksessaan määrittelemien rajojen perusteella. Edenred-ratkaisun Käyttöarvoa ei voi siirtää toiselle Edunsaajalle tai kolmannelle osapuolelle. Edenred-tilillä olevaa Käyttöarvoa ei voi vaihtaa käteiseksi eikä siitä anneta vaihtorahaa maksun yhteydessä. 

13. Maksut

Asiakas ja Palveluntarjoaja sitoutuvat maksamaan Edenredille tämän Sopimuksen voimassaoloaikana tässä Sopimuksessa ja/tai Verkkosivuilla yksilöidyt maksut. Selvyyden vuoksi todetaan, että jos Palveluntarjoaja saa tilauksen Lähettipalvelun kautta, Edenred on oikeutettu veloittamaan Palveluntarjoajalta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaan määräytyvät ateria- ja/tai kuljetuspalvelutilaukseen liittyvät maksut saman suuruisina kuin silloin, kun Edenred-ratkaisua olisi käytetty fyysisesti Palveluntarjoajan tiloissa tehdyn tilauksen maksamiseen. Lähettipalveluun liittyvä maksu peritään Palveluntarjoajalta siltä osin kuin Edenred-ratkaisua on käytetty ateria- ja/tai kuljetuspalvelutilauksen maksamiseen Verohallinnon julkaisemien säännösten ja päätöksen mukaan. 

Asiakkaan tai Palveluntarjoajan jättäessä erääntyvän maksun suorittamatta, sitoutumatta mihinkään muuhun käytettävissä olevaan oikeuteen tai keinoon, Edenred on oikeutettu lykkäämään oman suorituksensa täyttämistä siihen saakka, kunnes maksut on suoritettu. Lisäksi Edenred on oikeutettu i) velvoittamaan Asiakkaan tai Palveluntarjoajan suorittamaan korkolain mukaista viivästyskorkoa maksamatta olevalle summalle eräpäivää seuraavasta päivästä lukien siihen saakka, kunnes maksu on kokonaisuudessaan suoritettu ja, ii) julistamaan Sopimuksen rauenneeksi, jos Asiakas tai Palveluntarjoaja ei ole maksanut jäljellä olevia maksujaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Edenred antoi Asiakkaalle tai Palveluntarjoajalle kirjallisen ilmoituksen koskien jäljellä olevien maksujen suorittamista. 

Maksuihin kohdistuu automaattinen hinnantarkistus kuluttajahintaindeksin (2015=100) perusteella. Tarkistus tehdään vuosittain. Tarkistusindeksinä käytetään kuluttajahintaindeksin kuluvan kalenterivuoden lokakuun pistelukua ja perusindeksinä edellisen kalenterivuoden lokakuun pistelukua. Hinnanmuutos tulee voimaan tarkistusta seuraavan tammikuun 1. päivä ja Edenred Finland ilmoittaa siitä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Kuluttajahintaindeksiin perustuvien hinnantarkistusten lisäksi Edenredillä on muutoinkin oikeus muuttaa Palvelusopimuksen, Yleisten sopimusehtojen, tämän Sopimuksen ja/tai Edenredin hinnastojen ehtoja yksipuolisesti näiden Yleisten sopimusehtojen kohdan 20 mukaisesti. 

14. Tietojen käsittely

Osapuolet ymmärtävät, että Edenred-ratkaisun toteuttaminen sekä Sopimuksen ja näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisten velvollisuuksien täyttäminen edellyttävät henkilötietojen käsittelyä sekä niiden luovuttamista Osapuolten kesken. 

Kumpikin Osapuoli sitoutuu käsittelemään ja suojaamaan Edunsaajien henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja erityisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (Yleinen tietosuoja-asetus tai ”GDPR”) mukaisesti ymmärtäen, että tietojen siirrot Asiakkaan ja Edenredin välillä lukeutuvat tietojen siirroiksi eri rekisterinpitäjien välillä, joista jokainen on vastuussa itse suorittamastaan tietojen käsittelystä ja, että Edenred on vastuussa Edunsaajan henkilötietojen käsittelystä vain siitä hetkestä lukien, kun se vastaanottaa tietoja Asiakkaalta. 

Edenred informoi suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä Edenredin tietosuojaselosteella, joka on saatavilla Verkkosivustolta

15. Immateriaalioikeudet

Edenred ja/tai kolmannet osapuolet omistavat Edenred-ratkaisut ja kaikki niihin liittyvät immateriaali- ym. oikeudet sekä Edenredille kuuluvat tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet. Sopimuksella ei siirretä mitään em. oikeuksia Asiakkaalle, Edunsaajalle ja/tai Palveluntarjoajalle, vaan Sopimus muodostaa Asiakkaalle, Edunsaajalle ja/tai Palveluntarjoajalle ainoastaan oikeuden käyttää Edenred-ratkaisua kulloinkin soveltuvan Sopimuksen (ml. liitteet) mukaisesti. 

16. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken tiedon, joka liittyy Sopimukseen, henkilötietoon ja/tai joka on merkitty tai ilmaistu salassa pidettäväksi taikka joka pitäisi ymmärtää salassa pidettäväksi, ellei tästä Sopimuksesta tai voimassa olevasta laista muuta johdu. Osapuolella ei ole oikeutta ilmaista salassa pidettävää tietoa kolmannelle tai käyttää sellaista tietoa muuhun kuin tämän Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen ilman toisen Osapuolen ennakollista kirjallista suostumusta. Edenredillä on tarvittavassa laajuudessa oikeus ilmaista salassa pidettäviä tietoja konserniyhtiöilleen, alihankkijoilleen, MasterCard International Incorporationille ja/tai viranomaisille. Salassapitovelvollisuus on voimassa tämän Sopimuksen ajan ja kolme (3) vuotta sen päättymisen jälkeen, ellei laki vaadi pidempää salassapitoaikaa. 

17. Vastuut

Edenred toimittaa Asiakkaalle ja/tai Edunsaajalle Arvosetelit ja/tai Edenred-ratkaisut, joilla Asiakas ja/tai Edunsaaja voivat ostaa Palveluntarjoajilta sellaisia työsuhde-etuja, jotka määritellään soveltuvissa Yleisissä sopimusehdoissa.  

Asiakas ja/tai Edunsaaja vastaavat yksin Arvoseteleiden ja/tai Edenred-ratkaisujen käytöstä. Asiakas ja/tai Edunsaaja ovat yksin velvollisia varmistamaan, että Edenred-ratkaisuja sekä kaikkia niihin liittyviä palveluja (kuten MyChoice-palvelua) käytetään oikein ja kulloinkin voimassa olevien Ohjeiden mukaisesti. Edenred ei vastaa Asiakkaan ja/tai Edunsaajan Ohjeiden vastaisesta menettelystä, Arvoseteleiden ja/tai Edenred-ratkaisujen katoamisesta tai varastamisesta eikä mistään muustakaan vaikutuspiirinsä ulkopuolella olevasta seikasta. 

Palveluntarjoaja on suhteessa Arvoseteleiden ja/tai Edenred-ratkaisujen haltijoihin sekä kolmansiin osapuoliin vastuussa ateria-, liikunta- ja/tai kulttuuri-, työmatka-, hieronta- ja/tai hammashoitopalvelujen myynnistä, kaikista muista Palveluntarjoajan tarjoamista palveluista sekä niihin liittyvistä velvoitteista ja/tai niiden aiheuttamista vahingoista. 

Edenred ei missään tilanteessa vastaa Palveluntarjoajan toiminnasta, sen tarjoamista tuotteista tai palveluista, mukaan lukien niiden saatavuus, käytettävyys ja/tai laatu eikä Palveluntarjoajan aiheuttamista vahingoista eikä mistään muistakaan Palveluntarjoajaan liittyvistä seikoista. Asiakkaan ja Edunsaajan on itsenäisesti huolehdittava Palveluntarjoajan kohdistuvien vaateiden esittämisestä suoraan Palveluntarjoajalle. 

Sopimusrikkomustilanteessa Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Edenredille sopimusrikkomuksesta aiheutuneet vahingot täysimääräisesti. 

Asiakkaan ja/tai Edunsaajan vahingonkorvausvastuu suhteessa Edenrediin rajoittuu summaan, joka vastaa vahingonkorvausvaatimusta edeltävän kahdentoista (12) kuukauden aikana maksettujen palvelumaksujen määrää. 

Edenredin vastuu Yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettujen palveluiden virheistä ja/tai viivästymisistä rajoittuu Edenredin velvollisuuteen varmistaa Edenred-ratkaisujen toimivuus ja/tai huolehtia todettujen virheiden korjaamisesta. 

Osapuoli ei missään tilanteessa ole vastuussa toiselle Osapuolelle aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä, kuten tuottojen, markkinaosuuksien, liikevaihdon, liiketoiminnan, tuotannon tai goodwill-arvon menetyksistä. 

Tämän kohdan 17 mukaiset vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta. 

18. Ylivoimainen este

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä, mikäli tämä johtuu ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure). 

Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista Sopimuksen solmimisen jälkeen sattunutta ja Osapuolista riippumatonta ennalta arvaamatonta seikkaa, joka ei ollut Osapuolten tiedossa, johon Osapuolet eivät voi vaikuttaa ja joka estää tai tekee mahdottomaksi Sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisia seikkoja ovat mm. tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, valuuttarajoitukset, tuonti- ja vientirajoitukset, viranomaisen asettamat karanteenimääräykset, lakko, työsulku, verkkohyökkäys, tietoliikenneyhteyksien häiriöt tai kaatuminen ja maksupääteyhteysvaikeudet. 

19. Sopimuksen voimassaolo

Tämä Sopimus tulee voimaan i) Edenredin ja Asiakkaan välillä sen jälkeen, kun Asiakas on rekisteröitynyt Edenredin palvelun käyttäjäksi ja rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt Yleiset sopimusehdot, kun molemmat Osapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen tai, kun Asiakas ja Edenredin laillinen edustaja ovat solmineet suullisen sopimuksen Edenredin palveluiden käyttöönotosta,  ii) Edenredin ja Palveluntarjoajan välillä Palvelusopimuksessa määrättynä päivänä, kun molemmat Osapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen tai, kun Palveluntarjoaja ja Edenredin laillinen edustaja ovat solmineet suullisen sopimuksen Edenredin palveluiden käyttöönotosta. Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

Osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa tämä Sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Kun Asiakas ja/tai Palveluntarjoaja irtisanovat tämän Sopimuksen, irtisanomisaika alkaa kulua, kun Edenred on käsitellyt irtisanomisilmoituksen ja ilmoittanut siitä. 

Edenredillä on oikeus estää pääsy Edenredin tarjoamiin palveluihin ml. Internet-palveluun, poistaa raportit sekä muut tiedot, estää Edunsaajien Edenred-ratkaisujen käyttäminen sekä pääsy Internet-palveluun Asiakkaan sovellettavasta sopimustyypistä riippuen joko välittömästi tai kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajan kuluttua loppuun. Todettakoon selvyyden vuoksi, että Edunsaajien oikeus käyttää Edenred-ratkaisuja vanhenee Asiakkaan sovellettavasta sopimustyypistä riippuen joko välittömästi tai kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajan kuluttua loppuun. 

Palvelusopimus katsotaan päättyneeksi, jos Asiakas ei ole tehnyt tilausta päättymishetkeä edeltäneen kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden aikana.  

Osapuolella on oikeus kirjallisesti purkaa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos:  

  1. toinen Osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja eikä ole korjannut sopimusrikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut toiselta Osapuolelta kirjallisen reklamaation; tai 
  2. toinen Osapuoli haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, asetetaan selvitystilaan tai muulla tavalla todetaan maksukyvyttömäksi taikka, jos Asiakkaan tai Palveluntarjoajan kaikki varat tai niiden olennainen osa siirretään kolmannen osapuolen hallintaan.  

Edenredillä on lisäksi oikeus perustelematta päätöstään purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos ilmenee syytä epäillä, että palvelua tai palveluun liittyviä Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä käytetään lainvastaisesti tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa Edenredille. 

 20. Muut ehdot

Sopimuksen muutokset

Edenredillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Palvelusopimuksen, Yleisten sopimusehtojen (ml. liitteet), tämän Sopimuksen ja/tai Edenredin hinnastojen ehtoja. Edenred ilmoittaa Asiakkaalle tai Palveluntarjoajalle muutoksista ehtokohdan 11 mukaisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutosten voimaantuloa. 

Jos Asiakas tai Palveluntarjoaja ei hyväksy muutosta, on Asiakkaalla tai Palveluntarjoajalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutosten voimaantulohetkeen ilmoittamalla asiasta Edenredille kirjallisesti. Jos Asiakas tai Palveluntarjoaja ei ole käyttänyt em. erityistä irtisanomisoikeuttaan ennen muutoksen voimaantulohetkeä, Asiakkaan tai Palveluntarjoajan katsotaan hyväksyneen muutokset, minkä seurauksena Sopimus sitoo Asiakasta tai Palveluntarjoajaa muutoksineen. Asiakas tai Palveluntarjoajalla ei ole kuitenkaan em. erityistä irtisanomisoikeutta, jos Edenredin tekemä muutos johtuu laista, asetuksesta, viranomaisen määräyksestä tai päätöksestä. 

Edenredillä on oikeus päivittää ja julkaista välittömästi sitovia käyttöehtoja ja Ohjeita ilmoittamalla asiasta Verkkosivustolla Asiakkaalle, Edunsaajalle ja/tai Palveluntarjoajalle. 

Tämä Sopimus korvaa kaikki aikaisemmat Osapuolten välillä mahdollisesti tehdyt sopimukset, jotka koskevat tämän Sopimuksen soveltamisalaa. 

Oikeuksien siirtäminen 

Edenredillä on oikeus siirtää tämän Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa ilman Asiakkaan tai Palveluntarjoajan ennakkohyväksyntää Edenredin kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai muulle yhteisölle sekä liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yritykselle tai muulle yhteisölle. 

Asiakkaalla tai Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta siirtää tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman Edenredin kirjallista suostumusta. 

Pätemättömät ehdot  

Tämän Sopimuksen yhden tai useamman sopimusehdon pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muilta osin tämän Sopimuksen pätevyyteen tai voimassaoloon. 

Vallitseva kieli ja sopimusversio 

Tämä Sopimus on laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Jos Sopimuksen kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia tai ristiriitaisuuksia, suomenkielinen versio saa etusijan ja on ratkaiseva. 

Tämän Sopimuksen (ml. liitteet) kulloinkin voimassa oleva versio on Verkkosivuilla. Jos versioiden välillä on eroavaisuuksia tai ristiriitaisuuksia, Verkkosivuilla oleva versio saa etusijan ja on ratkaiseva.  

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen  

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. 

 

Edenred-ratkaisujen ja Edenred arvoseteli-palvelujen yleiset sopimusehdot

 

Nämä Edenred-ratkaisujen ja Edenred Arvoseteli -palvelun yleiset sopimusehdot ovat osa Edenredin Yleisiä sopimusehtoja ja tulevat sovellettavaksi Edenredin ja Asiakkaan välillä. 

1. Edenred internet -palvelu

Edenred Internet -palvelu on Edenredin yrityksille ja muille työnantajina toimiville yhteisöille tarkoitettu palvelu, jossa Asiakas myöntää Edunsaajilleen aterioiden ostamisen mahdollistavan ateriaedun, liikunta- ja kulttuuri palveluihin kohdennetun edun, työsuhdematkaan liittyvän edun, hierontapalveluihin kohdennetun edun ja/tai hammashoitopalveluihin kohdennetun edun sekä tilaa Edenred-ratkaisun ja/tai Arvoseteleitä Edenrediltä. Edenred Internet -palvelun avulla Asiakas, Palveluntarjoaja tai Edunsaaja voivat hallinnoida Edenred-ratkaisuaan sekä siihen liittyviä asioita ja tilauksia. 

2. Edenred-ratkaisujen ja/tai arvoseteleiden tilaaminen ja maksaminen

Ensimmäisellä tilauskerralla Asiakkaan tulee rekisteröityä Internet-palveluun. Asiakas saa Edenrediltä rekisteröidyttyään käyttäjätunnuksen, jolla hän pääsee kirjautumaan Internet-palveluun, jossa Edenred-ratkaisu ja/tai Arvosetelit tilataan, ja jossa Maksaja suorittaa Maksun Edenredin tilille.  

Edenred perii tilatuista Edenred-ratkaisuista ja/tai Arvoseteleistä niiden nimellisarvon lisäksi kulloinkin voimassa olevat Edenredin hinnaston mukaiset toimitus-, palvelu- ja muut maksut. Hinnasto julkaistaan Verkkosivuilla tai erikseen kirjallisesti. Palvelupalkkiot voivat vaihdella sopimuksen sisällöstä ja Edenred-ratkaisusta riippuen. Kyseiset Maksut peritään i) Asiakkaan tilauksen mukaisesti tai, ii) mikäli Asiakas ei ns. digitaalista tilausta tehdessään ole yksilöinyt, mitä yksittäisiä Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä tilaus koskee, ensivaiheessa Edenredin kulloinkin voimassa olevan Asiakkaan hinnaston alimman maksuluokan mukaan, minkä jälkeen tilaukseen sovelletaan tämän ehtokohdan 2 3. kappaleessa todettua.  

Edellä vaihtoehdon ii) osalta, jos Asiakas myöhemmin kohdentaa suorittamansa Maksun Edenred-ratkaisuille ja/tai Edenred Arvoseteli -tuotteille siten, että: a) tilaus koskee arvokkaampia Edenred-ratkaisuja ja/tai Edenred Arvoseteli -tuotteita kuin mistä Asiakkaalta on ensivaiheessa peritty Maksut, Asiakas on velvollinen maksamaan Edenredille lisäsuorituksen, jonka määrä vastaa lopullisen sekä kohdennetun tilauksen ja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan määriteltävän Maksun (ml. toimitus-, palvelu- ym. maksut) sekä Asiakkaan alustavan ja ei-kohdennetun tilauksen yhteydessä suorittaman Maksun välistä erotusta; b) tilaus koskee arvoltaan ja lukumäärältään vähäisempää määrää Edenred-ratkaisuja ja/tai Edenred Arvoseteli -tuotteita kuin mistä Asiakkaalta on ensivaiheessa peritty Maksut, Asiakkaalle voidaan palauttaa liikasuoritus, joka määritellään siten, että palautettavasta määrästä vähennetään ennen sen suorittamista Asiakkaalle Edenredin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen i) ensivaiheessa tämän ehtokohdan 2 2. kappaleen mukaisesti suoritettu alimman maksuluokan palvelumaksu (ts. Asiakkaan jo suorittamaa palvelumaksua ei palauteta), ja ii) liikasuorituksen palautusmaksu.  

Maksaja voi suorittaa Maksut perinteisen viitemaksun lisäksi Internet-palvelussa luottokortilla tai verkkopankissa eMaksut-maksupalvelun kautta. Maksajan käytössä on kaikkien suomalaisten pankkien verkkomaksupainikkeet. eMaksut-maksupalvelun tarjoaa Svea yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksun saajana on Svea. eMaksut-maksupalvelun käyttö ei vaadi ylimääräistä rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Svealla on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu eli kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä Asiakkaan ja/tai Maksajan tietoja.  

Jos Maksajan suorittama Maksu alittaa Asiakkaan tilaamien Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden arvon lisättynä niistä perittävillä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisilla maksuilla, Edenredillä on oikeus vähentää toimituksen määrää Maksua lähinnä vastaavaan alempaan toimitusmäärään ja palauttaa erotus Maksajalle. Edenred ei toimita tilattua suurempaa määrää Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä, vaan se palauttaa ylittävän Maksun määrän Maksajalle, ellei Asiakkaan kanssa muuta sovita. Vaihtoehtoisesti ns. digitaalisiin tilauksiin sovelletaan edellä tämän ehtokohdan 2 2. ja 3. kappaleessa todettua.  

Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden tilaus on aina sitova. Mikäli Asiakas on Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden tilaamisen yhteydessä ilmoittanut, mitä Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä tilaus koskee, Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä ei voi enää myöhemmin palauttaa tai vaihtaa eriarvoisiin tai laatuisiin Edenred-ratkaisuihin ja/tai Arvoseteleihin. Todettakoon kuitenkin ns. digitaalisen tilauksen osalta, että jos Asiakas ei tilausta tehdessään yksilöinyt, mitä yksittäisiä Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä tilaus koskee eikä Maksuja tilauksen tekemisen yhteydessä vielä kohdennettu Edenred-ratkaisuihin ja/tai Arvoseteli -tuotteisiin, Asiakas on oikeutettu myöhemmässä vaiheessa ilmoittamaan tilauksen lopullisen sisällön eli ts. sen, mihin Edenred-ratkaisuihin ja/tai Edenred Arvoseteli -tuotteisiin Maksu kohdennetaan.  

Edenred ei missään tilanteessa palauta Asiakkaalle vanhentuneiden Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden käyttämätöntä Käyttöarvoa. 

3. Edenred-ratkaisujen ja/tai arvoseteleiden toimittaminen

Edenredillä ei ole velvollisuutta toimittaa Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä ennen kuin se on saanut niistä täyden Maksun Internet-palvelussa kulloinkin ilmoitetulle pankkitilille.  

Edenred-ratkaisut ja/tai Arvosetelit toimitetaan Asiakkaan rekisteröityessä tai Asiakkaan myöhemmin ilmoittamaan osoitteeseen valikoimassa olevan toimitustavan mukaisesti. Toimitus osoitetaan Asiakkaan Suomessa sijaitsevaan katuosoitteeseen, jossa lähetys luovutetaan Asiakkaan ilmoittamalle henkilölle tai yrityksen edustajalle henkilöllisyyden varmistamista vastaan. 

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Edenredille kulloinkin voimassa olevan toimitusosoitteen ja Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden tilausten vastaanottajan ajantasaiset tiedot Yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 

Edenredin vastuu kuljetuksesta päättyy välittömästi, kun Edenred-ratkaisut ja/tai Arvosetelit on luovutettu Asiakkaalle tai Asiakkaan kuljetuspalveluntarjoajalle. 

Asiakas sitoutuu välittömästi ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Edenred-ratkaisut ja/tai Arvosetelit on toimitettu Asiakkaalle tai Asiakkaan kuljetuspalveluntarjoajalle, reklamoimaan Edenredille mahdollisista poikkeamista toimitetuissa Edenred-ratkaisuissa ja/tai Arvoseteleissä tai niiden määrissä. Reklamaatio koskien lähetyksestä puuttuvia Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä hyväksytään vain, jos i) Asiakas on lähetyksen vastaanottohetkellä tarkastanut lähetyksen ja todennut sen vahingoittumattomaksi, ja ii) lähetyksen Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä ei ole jaettu Edunsaajille. Mikäli lähetys on vahingoittunut, Asiakkaan tulee kieltäytyä sen vastaanottamisesta. 

4. Edenred-ratkaisujen ja/tai arvoseteleiden käyttäminen

Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä käytettäessä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia viranomaisten päätöksiä ja ohjeita, Verohallinnon päätökset ja ohjeet mukaan lukien. Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen tässä kohdassa mainituista viranomaisten päätöksistä ja ohjeista sekä siitä, että niistä johtuvat rajoitukset ja niihin tehtävät muutokset voivat vaikuttaa Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden käyttämiseen sekä Edenredin Yleisten sopimusehtojen perusteella tarjoamiin palveluihin. Asiakas vastaa siitä, että Edunsaajat ovat tietoisia viranomaisten päätösten ja ohjeiden sisällöstä ja niiden vaikutuksesta Edenred-ratkaisujen ja/tai Arvoseteleiden käyttöön. 

Erityisesti todetaan, että: 

Edunsaaja voi maksaa Edenred Hammashoito -kortin nimellisarvon määrällä osin tai kokonaan hammashoitopalveluita Palveluntarjoajalla. Palveluntarjoaja voi vastaanottaa Edenred Hammashoito -kortilla tehdyn suorituksen vain hammashoitopalvelun maksuksi. 

Edunsaaja voi maksaa Edenred Hieronta -kortin nimellisarvon määrällä osin tai kokonaan hierontapalveluita Palveluntarjoajalla. Palveluntarjoaja voi vastaanottaa Edenred Hieronta -kortilla tehdyn suorituksen vain hierontapalvelun maksuksi. 

Edunsaaja voi maksaa Edenred Lounarin nimellisarvon määrällä osin tai kokonaan ateriansa Palveluntarjoajalla. Palveluntarjoaja voi vastaanottaa Edenred Lounarilla tehdyn suorituksen vain aterioinnin maksuksi. 

Edunsaaja voi maksaa Edenred Virikesetelin tai Edenred Virike -kortin nimellisarvon määrällä osin tai kokonaan liikunta- tai kulttuuripalveluita tarjoavalla Palveluntarjoajalla. Palveluntarjoaja voi vastaanottaa Edenred Virikesetelin tai Edenred Virike -kortilla tehdyn suorituksen vain liikunta- tai kulttuuripalvelun maksuksi.  

Edenred-ratkaisuilla ja/tai Arvosetelillä ei voi ostaa alkoholia, tupakkaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteliä ei vaihdeta rahaksi eikä niistä anneta vaihtorahaa. Edenred Lounarilla tehtyä suoritusta ei voi myöskään vaihtaa Palveluntarjoajalla hyödynnettäväksi aterialipukkeeksi tai muuksi vastikkeeksi.  

Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä kulloinkin vastaanottavat Palveluntarjoajat tunnistaa Edenred-tarroista tai muista vastaavista tunnisteista, jotka on sijoitettu ulko-oven ja/tai maksupisteen läheisyyteen tai muuhun näkyvään paikkaan.  

Edenred-ratkaisut ja/tai Arvosetelit ovat käytettävissä niissä mainittujen voimassaolomerkintöjen ja kuhunkin tuotteeseen sovellettavien ehtojen mukaisesti. Edenred-ratkaisulle ladattu Käyttöarvo on puolestaan käytettävä kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden sisällä sen lataamisesta taikka Asiakkaan määrittämään ajankohtaan mennessä. Palveluntarjoajat eivät ole oikeutettuja hyväksymään Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä maksuvälineeksi em. voimassaolon päättymisen jälkeen. Edenred ei hyvitä tai vaihda vanhentuneita Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä uusiin. Työntekijät eivät voi palauttaa Edenredille Asiakkaalta saamiaan Edenred-ratkaisuja ja/tai Arvoseteleitä.