Setelitilitysten Noutopalvelun käyttöehdot

1.5.2016

1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n (“Edenred”) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden käyttöehtojen mukaisesti tilata noutokuljetuksen Lounas- ja Virikesetelitilityksille (”Noutopalvelu”).

1.2 Noutopalvelu on käytössä ainoastaan Palveluntarjoajille, joilla on voimassa oleva Sopimus Edenredin kanssa maksuvälineiden hyväksymisestä ateria – ja/tai liikunta- ja kulttuuripalveluille.

1.3 Noutopalveluun sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenredin väliseen Sopimukseen sovellettavia, kulloinkin voimassa olevia yleisiä sopimusehtoja. Noutopalvelu on Palveluntarjoajan ja Edenredin väliseen Sopimukseen sovellettavissa yleisissä ehdoissa tarkoitettu Lisäpalvelu.

1.4 Palveluntarjoaja sitoutuu kulloinkin voimassaoleviin Noutopalvelun käyttöehtoihin tehdessään tilauksen Edenredin verkkosivustolla tai erillisen Internet-palvelun kautta.

1.5 Edenredillä on oikeus milloin tahansa päivittää Palveluntarjoajaa velvoittavia Noutopalvelun käyttöehtoja.

1.6 Noutopalvelu on tarkoitettu käytettäväksi vain Suomessa.

2. Käyttoehtojen voimassaolo

2.1 Palveluntarjoaja hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot itseään sitoviksi tilatessaan Noutopalvelun Verkkosivustolta tai Internet-palvelusta. Mikäli Palveluntarjoaja ei halua sitoutua näihin käyttöehtoihin, tulee sen lopettaa palvelun käyttö välittömästi, eikä tilausta tällöin saateta loppuun.

2.2 Käyttöehdot astuvat voimaan, kun Noutopalvelu tilataan ja sen ehdot hyväksytään. Kulloinkin voimassa olevat Noutopalvelun käyttöehdot ovat voimassa setelitilityksen maksuun asti.

3. Noutopalvelu

3.1 Noutopalvelu toteutetaan Edenredin kanssa yhteistyösuhteessa olevan kuljetuspalveluita tarjoavan yrityksen (”Yritys”)toimesta.

3.2 Palveluntarjoaja voi tilata Noutopalvelun erillisellä palveluun tarkoitetulla lomakkeella Verkkosivustolta tai erillisestä Internet-palvelusta. Palveluntarjoajan tulee täyttää pakolliset tilaukseen vaadittavat tiedot. Vaadittavat tiedot ovat Palveluntarjoajan asiakasnumero, tilitysnumero, yhteystiedot, noutoajankohta sekä Noutopalvelun käyttöehtojen hyväksyminen.

3.3 Palveluntarjoaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja varmistaa tilausta tehdessään, että arvosetelitilitysten luovutus on mahdollinen tilauksessa vahvistettuna ajankohtana. Arvosetelitilitysten nouto tapahtuu Palveluntarjoajan tilauksessaan ilmoittamassa osoitteessa.

3.4 Edenredin kanssa yhteistyössä toimiva Yritys noutaa Palveluntarjoajalta erillisten tilitysohjeiden mukaisesti pakatun lähetyksen ja kuljettaa lähetyksen Edenredin setelitilitysten käsittelyyn noin kolmen päivän kuluessa arvoseteleiden luovutuksesta. Tilitysten tarkistuslaskennan jälkeen Palveluntarjoajalle maksetaan tilityksen bruttosumman ja Palveluhinnaston mukainen erotus sopimuksessa merkityn tilitysajan mukaisesti. Kulloinkin voimassaoleva Lounari- ja Virike -palveluhinnasto on saatavilla verkkosivustolla.

3.5 Edenredin tarjoamat, palveluntarjoajan toimittamat ja palveluun käyttämiseen liittyvät pakkausmateriaalit on tarkoitettu ja käytettävä ainoastaan noutopalvelussa.

4. Noutopalvelun hinta

4.1 Noutopalveluun sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenredin väliseen sopimukseen soveltuvien voimassa olevia yleisten sopimusehtojen mukaisia Ticket -Palveluhinnastoa. Noutokuljetuksen Palveluhinnaston mukainen veloitus vähennetään suoraan Palveluntarjoajan setelitilityksestä.

4.2 Edenredillä on oikeus periä Palveluntarjoajalta Palveluhinnaston Arvosetelitilitysten noutopalvelun mukainen palkkio erillisellä laskulla, mikäli Palveluntarjoaja on tilannut noutokuljetuksen setelitilitykselleen, eikä ole luovuttamassa setelitilitystä, kun kuljetuspalvelu tulee noutamaan setelitilitystä tilauksen mukaisena ajankohtana tai kun nouto-osoite on annettu väärin.

5. Noutopalvelun käyttöoikeudet ja immateriaalioikeudet 

5.1 Noutopalvelun käytön tekijänoikeudet kuuluvat Edenredille tai sen yhteistyökumppanille.

5.2 Kaikenlainen Noutopalvelun tai sitä kautta saatavilla olevan materiaalin osittainenkin kopiointi, käyttäminen, jäljentäminen, lainaaminen, muunlainen edelleenvälittäminen sekä muu kaupallinen hyödyntäminen missä muodossa tahansa ilman Edenredin kirjallista suostumusta on kielletty.

6. Edenredin ja Yritys oikeudet ja vastuunrajoitukset

6.1 Edenred ei vastaa Noutopalvelun käyttämiseksi tarvittavien ohjelmien toimivuudesta eikä näissä tai Noutopalvelussa esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi käyttäjälle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä, kuten tuottojen, markkinaosuuksien, liikevaihdon, liiketoiminnan, tuotannon tai goodwill-arvon menetyksistä.

6.2 Edenred ei vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisesta, katoamisesta tai muusta vastaavasta vahingosta.

6.3 Edenred ei vastaa virheestä, viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sellaisesta epätavallisesta tai ennalta arvaamattomasta syystä, johon Edenred ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei olisi kohtuullista huolellisuutta noudattaen voinut välttää.

6.4 Yrityksellä on oikeus muuttaa Noutopalvelua, jäljentää ja levittää sekä poistaa noutopalvelussa esitettäviä tietoja ja muuta materiaalia.

7. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

7.1 Palveluntarjoaja vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

7.2 Palveluntarjoaja vastaa siitä, että se ei välitä kolmannelle tai muutoin lainvastaisesti käytä tätä Noutopalvelua.

7.3 Palveluntarjoaja on yksin vastuussa Verkkosivustolta tai Internet-palvelusta tilaamansa Noutopalvelun aiheuttamista kustannuksista ja muista seuraamuksista.

8. Muut ehdot

8.1 Edenred kerää Noutopalvelun käyttöön liittyviä tietoja. Kerättävät tiedot käsittävät muun muassa palvelun käyttäjien tunnistetiedot. Tiedot talletetaan Edenredin hallinnoimiin ja ylläpitämiin rekistereihin. Palveluntarjoaja hyväksyy, että Edenredillä ja sen omistajayhtiöillä on oikeus käsitellä ja luovuttaa Edenredin rekistereissä olevia tietoja.

8.2 Edenred kerää ja käsittelee tietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa ja laajuudessa, kuin mitä on tarpeen Noutopalveluiden ja Internet-palvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä palveluiden ja niiden käytön tietoturvasta huolehtimiseksi. Edenred käsittelee kerättyjä tietoja palveluidensa korkean laadun ylläpitämiseksi, käytettävyyden optimoimiseksi sekä testatakseen ja kehittääkseen palveluita, eikä kerättyjä tietoja koskaan käytetä muissa kuin Edenredin palveluiden toteuttamiseen ja parantamiseen liittyvissä tarkoituksissa.

8.3 Edenred noudattaa kaikessa henkilö- ja muiden tietojen käsittelyssä henkilötietolain määräyksiä ja huolehtii kerättyjen tietojen asianmukaisesta suojaamisesta. Edenred ei koskaan välitä, myy tai vaihda Noutopalvelun yhteydessä keräämiänsä tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Edenred luovuttaa keräämiänsä tietoja ainoastaan Palveluntarjoajan tilaamien palveluiden sovitun mukaisen toimituksen mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi.

8.4 Kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin on välttämätöntä edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi tai niin kauan kuin laissa on määrätty. Tämän jälkeen kerätyt tiedot poistetaan.

8.5 Edenredin palvelun käyttäjillä on milloin tahansa mahdollisuus pyytää tietoa Edenredin hallussa olevista käyttäjää koskevista henkilötiedoista sekä pyytää virheellisten, puutteellisten tai turhien tietojen korjaamista tai poistamista henkilötietolain mukaisesti. Edenredin yhteystiedot ovat saatavissa osoitteessa täällä.